Tagged: แบบฝึกหัดเรียนรู้ที่ บ้าน

ontous.info แจกฟรี เชิญดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การหาตัวเลขที่หายไปของการลบ ชุดตัวเลขหลักร้อย เป็นไฟล์ PDF มีแบบฝึกจำนวน 80 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ [pdf] [free] [download][ฟรี][ดาวน์โหลด]

เป็นแบบฝึก pdf จำนวน 80 ข้อ มีจำนวน 3 ชุด เป็นชุดตัวเลขหลักร้อย เหมาะกับการเริ่มต้นฝึกการแก้สมการเพื่อหาค่าที่หายไป ดูตัวอย่างแบบฝึกด้านล่างได้เลย

แจกฟรี เชิญดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การหาตัวเลขที่หายไปของการลบ ชุดตัวเลขหลักสิบ เป็นไฟล์ PDF มีแบบฝึกจำนวน 80 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ [pdf] [free] [download][ฟรี][ดาวน์โหลด]

เป็นแบบฝึก pdf จำนวน 80 ข้อ มีจำนวน 3 ชุด เป็นชุดตัวเลขหลักสิบ เหมาะกับการเริ่มต้นฝึกการแก้สมการเพื่อหาค่าที่หายไป เรื่องการลบ ดูตัวอย่างแบบฝึกด้านล่างได้เลย

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกคณิตศาสตร์ การลบเลขสามจำนวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้นักเรียนฝึกใช้วงเล็บเพื่อจับกลุ่มการลบให้เก่งขึ้น จำนวนแบบฝึกกว่า 300 ข้อ แยกเป็น 3 ไฟล์ ดาวน์โหลด ไฟล์ละ 100 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ [ฟรี] [ดาวน์โหลด] [pdf] [เฉลยท้ายแบบฝึก][free][download][key]

แบบฝึกประกอบด้วยไฟล์ pdf จำนวน 3 ไฟล์ ไฟล์ละ 100 ข้อ แต่ละชุดมีเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ สามารถดาวน์โหลดแบบฝึกไปทดสอบการลบจำนวนสามจำนวนได้เลย

ontous.info แจกฟรี เชิญดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การหาตัวเลขที่หายไปของการบวก ชุดตัวเลขหลักร้อย เป็นไฟล์ PDF มีแบบฝึกจำนวน 80 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ [pdf] [free] [download]

เป็นแบบฝึก pdf จำนวน 80 ข้อ มีจำนวน 3 ชุด เป็นชุดตัวเลขหลักร้อย เหมาะกับการเริ่มต้นฝึกการแก้สมการเพื่อหาค่าที่หายไป ดูตัวอย่างแบบฝึกด้านล่างได้เลย

ontous.info แจกฟรี เชิญดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การหาตัวเลขที่หายไปของการบวก ชุดตัวเลขหลักสิบ เป็นไฟล์ PDF มีแบบฝึกจำนวน 80 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ [pdf] [free] [download]

เป็นแบบฝึก pdf จำนวน 80 ข้อ มีจำนวน 3 ชุด เป็นชุดตัวเลขหลักสิบ เหมาะกับการเริ่มต้นฝึกการแก้สมการเพื่อหาค่าที่หายไป ดูตัวอย่างแบบฝึกด้านล่างได้เลย

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกสมบัติการสลับที่การบวก เลขหลักสิบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รูปแบบไฟล์ pdf ดาวน์โหลดฟรี กว่า 300 ข้อ ในแบบทดสอบ 3 ชุด ชุดละ 100 ข้อ [free][pdf][download][key] พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกชุด

แบบฝึก เรื่อง สมบัติการสลับที่การบวก เลขหลักสิบ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกชุดนี้มีกว่า 300 ข้อ แยกเป็น 3 ชุด ชุดละ 100 ข้อ ให้นักเรียนได้ฝึกอย่าหลากหลาย

ontous.info แจกฟรี เชิญดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การหาตัวเลขที่หายไปของการบวก ชุดตัวเลขหลักหน่วย เป็นไฟล์ PDF มีแบบฝึกจำนวน 80 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ [pdf] [free] [download]

ดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การหาตัวเลขที่หายไปของการบวก เป็นไฟล์ PDF มีแบบฝึกจำนวน 80 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ ชุดตัวเลขหลักหน่วย

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวกเลขสามจำนวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้นักเรียนฝึกใช้วงเล็บเพื่อจับกลุ่มการบวกให้เก่งขึ้น จำนวนแบบฝึกกว่า 300 ข้อ แยกเป็น 3 ไฟล์ ดาวน์โหลด ไฟล์ละ 100 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ [ฟรี] [ดาวน์โหลด] [pdf] [เฉลยท้ายแบบฝึก]

แบบฝึกคณิตศาสตร์เรื่องการบวกจำนวนสามจำนวน เป็นการฝึกให้นักเรียนได้จัดกลุ่มการบวกจำนวนด้วยการกำหนดวงเล็บเพื่อค่าคำตอบของการบวก แบบฝึกประกอบด้วยไฟล์ pdf จำนวน 3 ไฟล์ ไฟล์ละ 100 ข้อ แต่ละชุดมีเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ สามารถดาวน์โหลดแบบฝึกไปทดสอบการบวกจำนวนสามจำนวนได้เลย ตัวอย่างแบบฝึก ดาวน์โหลดแบบฝึกได้ที่นี่ ชุดที่ 1 การบวกจำนวนสามจำนวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 2 การบวกจำนวนสามจำนวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 3 การบวกจำนวนสามจำนวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ontous.info แจกฟรี ไฟล์แบบฝึกหัดรูปแบบ pdf ดาวน์โหลดง่าย ๆ กับแบบฝึกหัดการสลับที่ของการบวก เลขหลักหน่วย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เลขหลักหน่วย เน้นความเข้าใจการคุณสมบัติการสลับที่ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก จำนวนกว่า 150 ข้อ แยกเป็น 3 ชุด ชุดละ 50 ข้อ [pdf] [download] [free] [key]

การสลับที่การบวกเลขหลักหน่วย ในแบบฝึกประกอบไปด้วยจำนวนกว่า 150 ข้อ แยกเป็น 3 ชุด ชุดละ 50 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก เพื่อให้ง่ายต่อครูผู้สอนในการส่งแบบฝึกออนไลน์ หรือ นักเรียนเอาไว้ตรวจคำตอบ เป็นไฟล์รูปแบบ pdf ดาวน์โหลดกันได้ฟรี ๆ

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการบวกแบบมีตัวทด ของจำนวนไม่เกิน 1000 สามารถดาวน์โหลดได้เลยจำนวน 3 ชุด ชุดละ 30 ข้อ แต่ละชุดมีเฉลยท้ายแบบฝึก [FREE] [PDF] [ฟรี] [ดาวน์โหลด] [DOWNLOAD]

มาแล้วแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการบวกแบบมีตัวทด ของจำนวนไม่เกิน 1000 สามารถดาวน์โหลดได้เลยจำนวน 3 ชุด ชุดละ 30 ข้อ แต่ละชุดมีเฉลยท้ายแบบฝึก