About

ONTOUS ให้บริการบทเรียนออนไลน์ (Online courses) รวบรวม และ เตรียม ทรัพยากร ฟรี ที่เกี่ยวกับกับการจัดการศึกษานักเรียน ครู ผู้สนใจ ได้แก่ ดาวน์โหลดฟรี ภาพประกอบ คลิปอาร์ต (Clip art) เนื้อหา (Content) ใบงาน (Work sheet) แบบฝึกหัด (Practice) ข้อสอบ (Examination paper) โปรแกรมฟรีเพื่อช่วยจัดการเรียนการสอนให้ง่ายขึ้น

แนะนำอื่น ๆ  

Total Page Visits: 4385 - Today Page Visits: 3