Tag Archives: หนึ่งร้อยถึงเก้าสิบเก้า

ontous.info แจกฟรี เชิญดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การหาตัวเลขที่หายไปของการบวก ชุดตัวเลขหลักร้อย เป็นไฟล์ PDF มีแบบฝึกจำนวน 80 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ [pdf] [free] [download]

ดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การหาตัวเลขที่หายไปของการบวก เป็นไฟล์ PDF มีแบบฝึกจำนวน 80 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ ให้นักเรียนฝึกการหาจำนวนที่หายไป เหมือนการแก้สมการเบื้องต้น

เป็นแบบฝึก pdf จำนวน 80 ข้อ มีจำนวน 3 ชุด เป็นชุดตัวเลขหลักร้อย เหมาะกับการเริ่มต้นฝึกการแก้สมการเพื่อหาค่าที่หายไป ดูตัวอย่างแบบฝึกด้านล่างได้เลย

ตัวอย่งแบบฝึก

ดาวน์หลดไฟล์ด้านล่าง
แบบฝึกคณิตศาสตร์

แบบฝึกคณิตศาสตร์ การหาค่าที่หายไปของการบวก ชุดที่ 1

แบบฝึกคณิตศาสตร์ การหาค่าที่หายไปของการบวก ชุดที่ 2

แบบฝึกคณิตศาสตร์ การหาค่าที่หายไปของการบวก ชุดที่ 3

ontous.info แจกฟรี เชิญดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การหาตัวเลขที่หายไปของการบวก ชุดตัวเลขหลักสิบ เป็นไฟล์ PDF มีแบบฝึกจำนวน 80 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ [pdf] [free] [download]

ดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การหาตัวเลขที่หายไปของการบวก เป็นไฟล์ PDF มีแบบฝึกจำนวน 80 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ ให้นักเรียนฝึกการหาจำนวนที่หายไป เหมือนการแก้สมการเบื้องต้น

เป็นแบบฝึก pdf จำนวน 80 ข้อ มีจำนวน 3 ชุด เป็นชุดตัวเลขหลักสิบ เหมาะกับการเริ่มต้นฝึกการแก้สมการเพื่อหาค่าที่หายไป ดูตัวอย่างแบบฝึกด้านล่างได้เลย

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์หลดไฟล์ด้านล่าง

แบบฝึกคณิตศาสตร์ การหาค่าที่หายไปของการบวก ชุดที่ 1

แบบฝึกคณิตศาสตร์ การหาค่าที่หายไปของการบวก ชุดที่ 2

แบบฝึกคณิตศาสตร์ การหาค่าที่หายไปของการบวก ชุดที่ 3

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกสมบัติการสลับที่การบวก เลขหลักสิบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รูปแบบไฟล์ pdf ดาวน์โหลดฟรี กว่า 300 ข้อ ในแบบทดสอบ 3 ชุด ชุดละ 100 ข้อ [free][pdf][download][key] พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกชุด

แบบฝึก เรื่อง สมบัติการสลับที่การบวก ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดนี้เป็นชุดแบบฝึกที่จะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องคุณสมบัติการสลับที่ของการบวกมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นชุดตัวเลขหลักสิบ เพิ่มความยากกว่าแบบฝึกชุดที่แล้ว

แบบฝึกชุดนี้มีกว่า 300 ข้อ แยกเป็น 3 ชุด ชุดละ 100 ข้อ ให้นักเรียนได้ฝึกอย่าหลากหลาย

ตัวแย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดแบบฝึกได้ที่นี่

ชุดแบบฝึกสมบัติการสลับที่การบวก กับตัวเลขหลักสอบ ชุดที่ 1

ชุดแบบฝึกสมบัติการสลับที่การบวก กับตัวเลขหลักสอบ ชุดที่ 2

ชุดแบบฝึกสมบัติการสลับที่การบวก กับตัวเลขหลักสอบ ชุดที่ 3

ontous.info แจกฟรี เชิญดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การหาตัวเลขที่หายไปของการบวก ชุดตัวเลขหลักหน่วย เป็นไฟล์ PDF มีแบบฝึกจำนวน 80 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ [pdf] [free] [download]

ดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การหาตัวเลขที่หายไปของการบวก เป็นไฟล์ PDF มีแบบฝึกจำนวน 80 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ ให้นักเรียนฝึกการหาจำนวนที่หายไป เหมือนการแก้สมการเบื้องต้น

เป็นแบบฝึก pdf จำนวน 80 ข้อ มีจำนวน 3 ชุด เป็นชุดตัวเลขหลักหน่วย เหมาะกับการเริ่มต้นฝึกการแก้สมการเพื่อหาค่าที่หายไป ดูตัวอย่างแบบฝึกด้านล่างได้เลย

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์หลดไฟล์ด้านล่าง

แบบฝึกคณิตศาสตร์ การหาค่าที่หายไปของการบวก ชุดที่ 1

แบบฝึกคณิตศาสตร์ การหาค่าที่หายไปของการบวก ชุดที่ 2

แบบฝึกคณิตศาสตร์ การหาค่าที่หายไปของการบวก ชุดที่ 3

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวกเลขสามจำนวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้นักเรียนฝึกใช้วงเล็บเพื่อจับกลุ่มการบวกให้เก่งขึ้น จำนวนแบบฝึกกว่า 300 ข้อ แยกเป็น 3 ไฟล์ ดาวน์โหลด ไฟล์ละ 100 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ [ฟรี] [ดาวน์โหลด] [pdf] [เฉลยท้ายแบบฝึก]

แบบฝึกคณิตศาสตร์เรื่องการบวกจำนวนสามจำนวน เป็นการฝึกให้นักเรียนได้จัดกลุ่มการบวกจำนวนด้วยการกำหนดวงเล็บเพื่อค่าคำตอบของการบวก

แบบฝึกประกอบด้วยไฟล์ pdf จำนวน 3 ไฟล์ ไฟล์ละ 100 ข้อ แต่ละชุดมีเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ

สามารถดาวน์โหลดแบบฝึกไปทดสอบการบวกจำนวนสามจำนวนได้เลย

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดแบบฝึกได้ที่นี่

ชุดที่ 1 การบวกจำนวนสามจำนวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชุดที่ 2 การบวกจำนวนสามจำนวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชุดที่ 3 การบวกจำนวนสามจำนวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ontous.info แจกฟรี ไฟล์แบบฝึกหัดรูปแบบ pdf ดาวน์โหลดง่าย ๆ กับแบบฝึกหัดการสลับที่ของการบวก เลขหลักหน่วย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เลขหลักหน่วย เน้นความเข้าใจการคุณสมบัติการสลับที่ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก จำนวนกว่า 150 ข้อ แยกเป็น 3 ชุด ชุดละ 50 ข้อ [pdf] [download] [free] [key]

แบบฝึกชุดนี้เป็นการเน้นฝึกให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติการสลับที่การบวกของตัวเลข โดยตัวอย่างได้ใช้ตัวเลขหลักหน่วยเพื่อให้นักเรียนสามารถบวกได้ง่าย เน้นความเข้าใจในเรื่องของการสลับที่โดยตรง หากนักเรียน เข้าใจดีแล้วจะมีแบบฝึกชุดต่อไปที่เป็นชุดตัวเลขที่ยากขึ้น พร้อมกับการสลับคำตอบให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ในแบบฝึกประกอบไปด้วยจำนวนข้อแบบฝึก 50 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก เพื่อให้ง่ายต่อครูผู้สอนในการส่งแบบฝึกออนไลน์ หรือ นักเรียนเอาไว้ตรวจคำตอบ ต้องไม่แอบดูนะครับจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเอง เป็นไฟล์รูปแบบ pdf ดาวน์โหลดกันได้ฟรี ๆ ในการใช้งานได้เลย

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดแบบฝึกได้ที่ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดแบบฝึกการสลับที่การบวก ชุดที่ 1

ดาวน์โหลดแบบฝึกการสลับที่การบวก ชุดที่ 2

ดาวน์โหลดแบบฝึกการสลับที่การบวก ชุดที่ 3

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการบวกแบบมีตัวทด ของจำนวนไม่เกิน 1000 สามารถดาวน์โหลดได้เลยจำนวน 3 ชุด ชุดละ 30 ข้อ แต่ละชุดมีเฉลยท้ายแบบฝึก [FREE] [PDF] [ฟรี] [ดาวน์โหลด] [DOWNLOAD]

มาแล้วแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการบวกแบบมีตัวทด ของจำนวนไม่เกิน 1000 สามารถดาวน์โหลดได้เลยจำนวน 3 ชุด ชุดละ 30 ข้อ แต่ละชุดมีเฉลยท้ายแบบฝึก

เป็นแบบการตั้งบวกแนวตั้ง แยกช่องให้นักเรียนได้ฝึกแยกตัวเลขตามหลัก มองเห็นภาพชัดเจนเวลาฝึกจะเข้าใจได้ง่าย เมื่อบวกจนคล่องแล้วก็ลองแบบไม่แยกช่องเพื่อทบทวนความเข้าใจ

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดแบบฝึกได้ที่นี่

แบบฝึกการบวกแบบมีตัวทน ของจำนวนไม่เกิน 1000 ชุดที่ 1

แบบฝึกการบวกแบบมีตัวทน ของจำนวนไม่เกิน 1000 ชุดที่ 2

แบบฝึกการบวกแบบมีตัวทน ของจำนวนไม่เกิน 1000 ชุดที่ 3

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการบวกแบบมีตัวทด ของจำนวนที่ไม่เกิน 1000 จำนวน 3 ไฟล์ [PDF] ไฟล์ละ 30 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก [เฉลย] [ฟรี] ดาวน์โหลด Free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการบวกแบบมีตัวทด ของจำนวนที่ไม่เกิน 1000 จำนวน 3 ไฟล์ [PDF] ไฟล์ละ 30 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก [เฉลย] [ฟรี] ดาวน์โหลด Free

ตัวอย่างแบบฝึกหัด

ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกหัดได้ที่ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดชุดที่ 1 จำนวน 30 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก

ดาวน์โหลดชุดที่ 2 จำนวน 30 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก

ดาวน์โหลดชุดที่ 3 จำนวน 30 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดการลบเลขที่ไม่มีตัวทด ของจำนวนไม่เกิน 1000 ด้วยวิธีการลบแนวตั้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รูปแบบ PDF ฟรี จำนวน 60 ข้อต่อชุด แจกฟรีไปเลย 3 ชุด พร้อมเฉลยท้ายไฟล์

แบบฝึกหัดการลบเลขที่ไม่มีตัวทด ของจำนวนไม่เกิน 1000 ด้วยวิธีการลบแนวตั้ง ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นพื้นฐานการลบที่ควรฝึกให้เกิดความชำนาญ พร้อมเฉลยท้ายไฟล์

เป็นรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน 60 ข้อ แยกเป็นไฟล์ 3 ไฟล์

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึก

แบบฝึกชุดที่ 1
แบบฝึกชุดที่ 2
แบบฝึกชุดที่ 3

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดการบวกเลขที่ไม่มีตัวทด ของจำนวนไม่เกิน 1000 ด้วยวิธีการบวกแนวตั้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รูปแบบ PDF ฟรี จำนวน 60 ข้อต่อชุด แจกฟรีไปเลย 3 ชุด พร้อมเฉลยท้ายไฟล์

แบบฝึกหัดการบวกเลขที่ไม่มีตัวทด ของจำนวนไม่เกิน 1000 ด้วยวิธีการบวกแนวตั้ง ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นพื้นฐานการบวกที่ควรฝึกให้เกิดความชำนาญ พร้อมเฉลยท้ายไฟล์

เป็นรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน 60 ข้อ แยกเป็นไฟล์ 3 ไฟล์

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึก

ดาวน์โหลด ชุด ที่ 1

ดาวน์โหลด ชุด ที่ 2

ดาวน์โหลด ชุด ที่ 3