ontous.info แจกฟรี ไฟล์แบบฝึกหัดรูปแบบ pdf ดาวน์โหลดง่าย ๆ กับแบบฝึกหัดการสลับที่ของการบวก เลขหลักหน่วย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เลขหลักหน่วย เน้นความเข้าใจการคุณสมบัติการสลับที่ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก จำนวนกว่า 150 ข้อ แยกเป็น 3 ชุด ชุดละ 50 ข้อ [pdf] [download] [free] [key]

You may also like...