ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม การบวกทศนิยม 3 จำนวน เป็นวิธีการฝึกบวกทศนิยม โดยใช้ช่องตารางตามค่าหลักในการบวก ให้เติมตัวเลขตามช่องแสดงค่าตามหลัก แล้วหาคำตอบ มีกว่า 1000 ข้อ ทั้งแบบทศนิยม 1-2 ตำแหน่ง (แบบง่าย) และ ทศนิยมหลายตำแหน่ง (แบบยาก) พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free

You may also like...