ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา การบอกเวลาช่วง 1 นาที รูปแบบนาฬิกา 24 ชั่วโมง ช่วงกลางวัน ด้วยการกำหนดภาพนาฬิกาให้แล้วบอกเวลาให้ถูกต้อง จำนวนกว่า 90 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก ฟรี ดาวน์โหลด PDF

You may also like...