ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร การหารตัวตั้งไม่เกิน 20 แบบมีเศษ เศษไม่เป็น 0 (ศูนย์) จำนวนกว่า 1000 ข้อ ทั้งแบบเติมคำ และแบบแสดงวิธีการทำ รูปแบบไฟล์ pdf, free, download พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ

You may also like...