ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ให้นักเรียนการนับลดเวลา ช่วงเวลากลางคืน ช่วงเวลา 1 นาที รูปแบบนาฬิกา 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งวาดเข็มนาฬิกาให้ถูกต้อง จำนวนแบบฝึกหัดกว่า 90 ข้อ มีเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ pdf, free, download

You may also like...