ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา การนับลดเวลา ช่วงเวลา 1 นาที รูปแบบนาฬิกา 24 ชั่วโมง เวลากลางวัน เมื่อลดเวลาได้แล้วให้วาดเข็มนาฬิกาให้ถูกต้อง จำนวนแบบฝึกกว่า 90 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกหัด รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี รูปแบบภาพนาฬิกาขนาดใหญ่เข้าใจง่าย

You may also like...