ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ระดับชั้นประถมศึกษา การบวกเพิ่มเวลา ช่วง 1 นาที ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน เป็นชุดแบบฝึกที่สลับข้อกัน รูปแบบนาฬิกา 24 ชั่วโมง และวาดเข็มนาฬิกาให้ถูกต้อง ประกอบด้วยจำนวนข้อกว่า 90 ข้อ มีเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF , download, free

You may also like...