ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่งน้ำหนัก การแปลงหน่วย รูปบบโจทย์สุ่มหน่วยสลับกันเพิ่มความยากในการหาคำตอบ จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF

You may also like...