การแก้ปัญหาเล่นเสียง mp3 ผ่านบราวเซอร์ แล้วมีข้อผิดพลาด javascript error 503 (Service Unavailable) on server, Play mp3 error

เขียนโปรแกรม ด้วย Javascript กับคำสั่งเล่นเสียง (Play sound) เพื่อให้เล่นเสียงผ่านบราวเซอร์ (Modern Browser) สามารถทำงานได้ปกติเมื่อทดสอบที่เครื่องตัวเอง (localhost) แต่เมื่อนำไปใช้งานบน web host แล้วเกิดข้อผิดพลาด 503 (Service Unavailable) ทำให้ไม่สามารถเล่นเสียงได้อย่างสมบูรณ์ ลองมาใช้วิธีตามบทความนี้ในการแก้ปัญหาลองดู วิธีการแก้ไขปัญหา ทำการแปลงไฟล์ format mp3 เป็น format ogg แล้วใช้งานคู่กันกับ mp3 แล้วใช้คำสั่ง html แทรก tag audio...