ontous.info แจกฟรี แบบฝึกการลากเส้นตามเส้นประเป็นรูปร่างวงกลม สี่เหลี่ยม และรูปพื้นฐาน ฝึกพัฒนาการควบคุมการขีดเขียน พัฒนากล้ามเนื้อมือ

ในชุดแบบฝึกประกอบด้วย การฝึกวาดเส้น เพื่อพัฒนาการควบคุมการขีดเขียนจำนวน 8 แบบ มีรูปสี่เลี่ยม วงกลม สามเหลี่ยม และรูปเหลี่ยมอื่น ๆ ลองโหลดไปฝึกได้เลย