Tag Archives: ๐-๑๐

ontous.info แจกฟรีแบบฝึกหัดคำศัพท์ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สนุกแบบไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเขียนคำอ่าน และความหมาย มาตรตัวสะกด พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกหัด

ontous.info แจกฟรีแบบฝึกหัดคำศัพท์ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สนุกแบบไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเขียนคำอ่าน และความหมาย มาตรตัวสะกด พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบฝึกหัด

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด ความหมายของคำศัพท์น่ารู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สนุกแบบไทย

ontous.info แจกฟรีแบบฝึกหัดคำศัพท์ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลามีคุณค่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเขียนคำอ่าน และความหมาย พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกหัด

ontous.info แจกฟรีแบบฝึกหัดคำศัพท์ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลามีคุณค่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเขียนคำอ่าน และความหมาย พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบบฝึกหัด

ดาวน์โหลดแบบฝึก หลักภาษา คำศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การสะกดคำ

การสะกดคำ เป็นการอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ ตัวสะกด (ถ้ามี) และวรรณยุกต์ (ถ้ามี)

1. การสะกดคำที่ไม่มีตัวสะกด มีขั้นตอน ดังนี้

 1. อ่านออกเสียงพยัญชนะ
 2. อ่านออกเสียงสระ
 3. อ่านออกเสียงคำที่ได้จากเสียงพยัญชนะประสมกับเสียงสระ
 4. อ่านออกเสียงชื่อวรรณยุกต์ (ถ้ามี)
 5. อ่านคำที่ได้จากเสียงพยัญชนะประสมกับเสียงสระและวรรณยุกต์

เช่น กอ-เอา-เกา-ไม้โท-เก้า

ดาวน์โหลดแบบฝึกสะกดคำ

2. การสะกดคำที่มีตัวสะกด มีขั้นตอน ดังนี้

 1. อ่านออกเสียงพยัญชนะต้น
 2. อ่านออกเสียงสระ
 3. อ่านออกเสียงตัวสะกด
 4. อ่านออกเสียงคำที่ได้จากเสียงพยัญชนะต้นประสมกับเสียงสระและตัวสะกด
 5. อ่านอกเสียงชื่อวรรณยุกต์ (ถ้ามี)
 6. อ่านคำที่ได้จากเสียงพยัญชนะประสมกับเสียงสระ เสียงตัวสะกด และเสียงวรรณยุกต์

เช่น สอ-เอีย-งอ-เสียง

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดสะกดคำที่มีตัวสะกด

แบบฝึกการสะกดคำที่มีตัวสะกด แล้วสระเปลี่ยนรูป หรือลดรูปไป

สระอะ สระอือ สระเอะ สระแอะ สระเออ สระเอาะ สระโอะ สระอัว เป็นกลุ่มสระที่จะเปลี่ยนรูป หรือ ลดรูปหายไป เมื่อมีตัวสะกด เพื่อให้จดจำได้แม่นยำ มาฝึกเพื่อให้เกิดความชำนาญ ด้วยแบบฝึกด้านล่างเลย

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด การสะกดคำที่มีตัวสะกด แล้วรูปสระเปลี่ยนรูป หรือ ลดรูปไป

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกคัดลายมือ สำหรับเตรียมอนุบาล อนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา เป็นแบบฝึก ก-ฮ A-Z a-z ๐-๑๐ และ 1-10 ทั้งแบบคัดตามเส้นประ และฝึกเขียนเองแบบไม่มีเส้นประ

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกคัดลายมือ สำหรับเตรียมอนุบาล อนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา เป็นแบบฝึก ก-ฮ A-Z a-z ๐-๑๐ และ 1-10 ทั้งแบบคัดตามเส้นประ และฝึกเขียนเองแบบไม่มีเส้นประ

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด