Tagged: ไตรยางค์

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย เรื่อง สระไทย การบอกชื่อสระจากรูปสระให้ถูกต้องจำนวนกว่า 100 ชุด รูปแบบไฟล์ PDF พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก ดาวน์โหลดได้ฟรี download free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย เรื่อง สระไทย การบอกชื่อสระจากรูปสระให้ถูกต้องจำนวนกว่า 100 ชุด รูปแบบไฟล์ PDF พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก ดาวน์โหลดได้ฟรี download free ตัวอย่างแบบฝึกหัดแบบสุ่ม ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด นอกจากนี้ยังมีแบบเติมเองทั้งหมดเพื่อทบทวนความเข้าใจให้มั่นใจ ตัวอย่างแบบฝึกหัดแบบยากเติมเองทั้งหมด ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ontous.info แจกฟรีแบบฝึกหัด วิชาภาษาไทย เรื่อง สระไทย แบบฝึกชุดนี้เป็นการฝึกจำสระไทย 21 รูป 32 เสียง จำนวนกว่า 100 ชุด พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี Free download

ontous.info แจกฟรีแบบฝึกหัด วิชาภาษาไทย เรื่อง สระไทย แบบฝึกชุดนี้เป็นการฝึกจำสระไทย 21 รูป 32 เสียง จำนวนกว่า 100 ชุด พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี Free download ตัวอย่างแบบฝึก แบบฝึกนี้จะมีชื่อสระให้ แต่ให้ฝึกเติมสระที่หายไป ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด การฝึกแบบยาก โดยการฝึกจำรูปสระทั้งหมด ทั้งสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว แต่จะมีชื่อสระให้ ตัวอย่างแบบฝึกแบบยาก ให้ฝึกเติมสระทั้งหมด แต่จะมีชื่อสระให้อ่าน และเติมรูปสระให้สมบูรณ์ ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดภาษาไทย เรื่อง พยัญชนะไทย อักษรสามหมู่ การจำแนกกลุ่มอักษรพยัญชนะไทย จำนวนกว่า 50 ชุด และชุดพิเศษแบบยากจำนวน 1 ชุด รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดได้ฟรี free download

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดภาษาไทย เรื่อง พยัญชนะไทย อักษรสามหมู่ การจำแนกกลุ่มอักษรพยัญชนะไทย จำนวนกว่า 50 ชุด และชุดพิเศษแบบยากจำนวน 1 ชุด รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดได้ฟรี free download แบบฝึกหัดแบบเติมคำอักษรสามหมู่ (1) อักษรสูง จำนวน 11 ตัว ได้แก่ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผฝ ศ ษ ส...

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาภาษไทย เรื่อง อักษรไทยจำนวน 44 ตัว จำนวน 10 ชุด + อีก 1 ชุด แบบยากให้เติมเองทั้ง 44 ตัว พร้อมแนวคำตอบท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดไฟรี download free

ส่วนความรู้ พยัญชนะไทยมีจำนวน 44 ตัว ประกอบ ด้วย ก ข ฃ ค ฅ ฆง จ ฉ ช ซ ฌญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒณ ด ต ถ ท ธน บ ป ผ ฝ พฟ ภ ม...

ontous.info แจกฟรีแบบฝึกหัดคำศัพท์ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สนุกแบบไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเขียนคำอ่าน และความหมาย มาตรตัวสะกด พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกหัด

ontous.info แจกฟรีแบบฝึกหัดคำศัพท์ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สนุกแบบไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเขียนคำอ่าน และความหมาย มาตรตัวสะกด พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกหัด ตัวอย่างแบฝึกหัด ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด ความหมายของคำศัพท์น่ารู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สนุกแบบไทย

ontous.info แจกฟรีแบบฝึกหัดคำศัพท์ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลามีคุณค่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเขียนคำอ่าน และความหมาย พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกหัด

ontous.info แจกฟรีแบบฝึกหัดคำศัพท์ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลามีคุณค่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเขียนคำอ่าน และความหมาย พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกหัด ตัวอย่างแบบฝึกหัด ดาวน์โหลดแบบฝึก หลักภาษา คำศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การสะกดคำ การสะกดคำ เป็นการอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ ตัวสะกด (ถ้ามี) และวรรณยุกต์ (ถ้ามี) 1. การสะกดคำที่ไม่มีตัวสะกด มีขั้นตอน ดังนี้ เช่น กอ-เอา-เกา-ไม้โท-เก้า ดาวน์โหลดแบบฝึกสะกดคำ 2. การสะกดคำที่มีตัวสะกด มีขั้นตอน...

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกคัดลายมือ สำหรับเตรียมอนุบาล อนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา เป็นแบบฝึก ก-ฮ A-Z a-z ๐-๑๐ และ 1-10 ทั้งแบบคัดตามเส้นประ และฝึกเขียนเองแบบไม่มีเส้นประ

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกคัดลายมือ สำหรับเตรียมอนุบาล อนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา เป็นแบบฝึก ก-ฮ A-Z a-z ๐-๑๐ และ 1-10 ทั้งแบบคัดตามเส้นประ และฝึกเขียนเองแบบไม่มีเส้นประ ตัวอย่างแบบฝึก ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด