Tag Archives: ใส่สัญลักษณ์องศา

การพิมพ์สัญลักษณ์องศา (° ) ในโปรแกรม Microsoft word

สัญลักษณ์องศา หรือสัญลักษณ์วงกลมแบบโปร่ง หรือวงกลมที่มีเส้นรอบวงและพื้นที่ตรงกลางเป็นสีขาว อธิบายแล้วก็งงดี บางครั้งเราก็มีความจำเป็นที่จะใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวในงานเอกสารเพื่อการสื่อความหมาย ที่ให้ผู้อ่านได้เข้าใจความหมายมากยิ่งขึ้นมากกว่าการเขียนคำด้วยตัวอักษร

 

ในโปรแกรม Microsoft word มีตัวเลือกของแทนแก้ไขคำอัตโนมัติที่ช่วยให้เราสามารถพิมพ์สัญลักษณ์ดังกล่าวได้ง่ายขึ้นแทนการค้นหาสัญลักษณ์แล้วแทรกลงไป โดยสามารถพิมพ์คำว่า \degree แล้วเคาะวรรค โปรแกรมก็จะแปลงคำดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์วงกลมให้ทันทีตามภาพด้านหลัง °  นี้

 

ตัวอย่างข้อความ

เราต้องการหมุนข้อความทั้งหมดไปในแนวมุม 270°  เป็นต้น