มารยาทในการพูด หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การพูดกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เราต้องมีมารยาทในการพูด ซึ่งควรปฏิบัติ ดังนี้ 1.กล่าวทักทายผู้ที่ฟังด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล 2.เลือกเรื่องที่จะพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ วัย โอกาส และกาลเทศะ 3.พูดโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ไม่ใช้คำหยาบ และไม่พูดกระโชกโฮกฮาก 4.กล่าวคำขอโทษเมื่อพูดผิด และควรกล่าวขอบคุณเมื่อได้รับคำยกย่อง ชมเชย