ontous.info แจกฟรี ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด การนับจำนวนที่อยู่ระหว่าง 10-99 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 สามารถฝึกได้ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก [download] [free] [pdf] จำนวน 500 ข้อ ฝึกให้สนุกไปเลย

แบบฝึกการนับจำนวนที่ไม่เกิน 100 ช่วงจำนวนอยู่ระหว่าง 10-99 เราได้จัดเตรียมแบบฝึกจำนวนมากกว่า 500 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกเพื่อให้นักเรียนสามารถตรวจเช็คตำตอบด้วยตัวเองได้ หรือ ครูสามารถเอาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้