การผันอักษร 3 หมู่ อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำ โดยการใช้นิ้วมือ

แผนภาพการช่วยผันเสียงโดยการฝึกด้วยการไล่นิ้วมือ