Tag Archives: เศษ 0

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร เป็นเปรียบเทียบผลการหารการหารแบบมีเศษ (เศษไม่เป็น 0) เปรียบเทียบผลการหาร จำนวนกว่า 500 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก ดาวน์โหลดฟรี download free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร เป็นเปรียบเทียบผลการหารการหารแบบมีเศษ (เศษไม่เป็น 0) เปรียบเทียบผลการหาร จำนวนกว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก ดาวน์โหลดฟรี download free

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร การหารแบบมีเศษ ที่มีตัวเลขหลายหลักสุ่มสลับกัน จำนวนกว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาน์โหลดฟรี download free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร การหารแบบมีเศษ ที่มีตัวเลขหลายหลักสุ่มสลับกัน จำนวนกว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาน์โหลดฟรี download free

ตัวอย่างแบบฝึกหัด แบบเติมคำ

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบบฝึกหัด แบบแสดงวิธีการทำ

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร แบบไม่มีเศษ (เศษเป็น 0) จำนวนกว่า 1000 ข้อ รูปแบบไฟล์ PDF พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก ดาวน์โหลดฟรี download free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร แบบไม่มีเศษ (เศษเป็น 0) จำนวนกว่า 1000 ข้อ รูปแบบไฟล์ PDF พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก ดาวน์โหลดฟรี download free

ตัวอย่างแบบฝึกหัด

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร แบบไม่มีเศษ การหารตัวเลขที่มีจำนวนหลักหลากหลายสุ่มสลับกัน จำนวนกว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี download free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร แบบไม่มีเศษ การเปรียบเทียบผลการหาร จำนวนกว่า 1000 พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก ข้อ รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี download free

ตัวอย่างแบบฝึกหัด

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบบฝึก แบบแสดงวิธีการทำ

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร การหารของจำนวนที่มีตัวตั้งเป็นเลข 4 หลัก และมีตัวหารเป็นเลข 1-4 หลัก เป็นการหารแบบมีเศษไม่เป็น 0 จำนวนกว่า 4000 กว่าข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ฟรีดาวน์โหลด free download

การหารเป็นหนึ่งในหัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญอย่างมาก ในบทความนี้เราจะแจกฟรีแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการหารของจำนวนที่มีตัวตั้งเป็นเลข 4 หลัก และมีตัวหารเป็นเลข 1-4 หลัก โดยการหารแบบมีเศษไม่เป็น 0 ซึ่งจำนวนข้อในแบบฝึกหัดเหล่านี้มีมากกว่า 4000 ข้อ และสามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบไฟล์ PDF ฟรี พร้อมเฉลยท้าย ในบทความนี้เราจะช่วยเสนอแนวทางแก้ปัญหาในแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ดังกล่าวเพื่อให้คุณสามารถฝึกฝนทักษะการหารของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านต่อเพื่อค้นพบและแก้ไขปัญหาที่น่าสนใจ!

การหารโดยใช้ตัวหารเป็นเลข 1-4 หลัก

ในแบบฝึกหัดนี้ เราจะฝึกทักษะการหารโดยใช้ตัวหารที่เป็นเลข 1 หลักกับจำนวนที่มีตัวตั้งเป็นเลข 4 หลัก เพื่อประเมินความรู้และความเข้าใจของคุณในหัวข้อนี้

  1. หาร 1 ด้วย 1 มีผลลัพธ์เท่าใด?
  2. หาร 1 ด้วโดยใช้ตัวหารเป็นเลข 2 หลัก เป็นการหารแบบมีเศษไม่เป็น 0 จำนวนกว่า 4000 กว่าข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ฟรีดาวน์โหลด free download

« ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร การหารของจำนวนที่มีตัวตั้งเป็นเลข 4 หลัก และมีตัวหารเป็นเลข 1-4 หลัก เป็นการหารแบบมึเศษไม่เป็น 0 จำนวนกว่า 4000 กว่าข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ฟรีดาวนืโหลด free download

ตัวอย่างแบบฝึก แบบเติมคำ ตัวหารเป็นเลข 1 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบบฝึก แบบเติมคำ ตัวหารเป็นเลข 2 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบบฝึก แบบเติมคำ ตัวหารเป็นเลข 3 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบบฝึก แบบเติมคำ ตัวหารเป็นเลข 4 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบบฝึก แบบแสดงวิธีการทำ ตัวหารเป็นเลข 1 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบบฝึก แบบแสดงวิธีการทำ ตัวหารเป็นเลข 2 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบบฝึก แบบแสดงวิธีการทำ ตัวหารเป็นเลข 3 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบบฝึก แบบแสดงวิธีการทำ ตัวหารเป็นเลข 4 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร การหารของจำนวนที่มีตัวตั้งเป็นเลข 4 หลัก และมีตัวหารเป็นเลข 1-4 หลัก เป็นการหารแบบไม่มีเศษ (เศษเป็น 0) จำนวนกว่า 4000 กว่าข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ฟรีดาวน์โหลด free download

แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร การหารของจำนวนที่มีตัวตั้งเป็นเลข 4 หลัก และมีตัวหารเป็นเลข 1-4 หลัก เป็นการหารแบบไม่มีเศษ (เศษเป็น 0) จำนวนกว่า 4000 กว่าข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ฟรีดาวนืโหลด free download

ตัวอย่างแบบฝึก แบบเติมคำ ตัวหารเป็นเลข 1 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบบฝึก แบบเติมคำ ตัวหารเป็นเลข 2 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบบฝึก แบบเติมคำ ตัวหารเป็นเลข 3 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบบฝึก แบบเติมคำ ตัวหารเป็นเลข 4 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบบฝึก แบบแสดงวิธีทำ ตัวหารเป็นเลข 1 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบบฝึก แบบแสดงวิธีทำ ตัวหารเป็นเลข 2 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบบฝึก แบบแสดงวิธีทำ ตัวหารเป็นเลข 3 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบบฝึก แบบแสดงวิธีทำ ตัวหารเป็นเลข 4 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การคูณของจำนวนที่มีตัวตั้งเป็นเลข 4 หลัก และมีตัวคูณเป็นเลข 1-4 หลัก จำนวนกว่า 4000 กว่าข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ฟรีดาวน์โหลด free download

แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การคูณของจำนวนที่มีตัวตั้งเป็นเลข 4 หลัก และมีตัวคูณเป็นเลข 1-4 หลัก จำนวนกว่า 4000 กว่าข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ฟรีดาวนืโหลด free download

ตัวอย่างแบบฝึก แบบเติมคำตอบ ตัวคูณเป็นเลข 1 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบบฝึก แบบเติมคำตอบ ตัวคูณเป็นเลข 2 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบบฝึก แบบเติมคำตอบ ตัวคูณเป็นเลข 3 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบบฝึก แบบเติมคำตอบ ตัวคูณเป็นเลข 4 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบบฝึก แบบแสดงวิธีทำ ตัวคูณเป็นเลข 1 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบบฝึก แบบแสดงวิธีทำ ตัวคูณเป็นเลข 2 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบบฝึก แบบแสดงวิธีทำ ตัวคูณเป็นเลข 3 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบบฝึก แบบแสดงวิธีทำ ตัวคูณเป็นเลข 4 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร การหาตัวเลขที่มีตัวตั้งเป็นหลักร้อย (เลข 3 หลัก) และมีตัวหารเป็นเลข 1-3 หลัก การหารเหลือเศษ ผลลัพธ์ที่มีเศษไม่เป็น 0 (ศูนย์) เพิ่มความยากฝึกจำนวนเยอะ ๆ หลายข้อ เป็นการทบทวนความแม่นยำของตัวเอง รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี download free แจกไปเลยทากกว่า 3000 ข้อ

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร การหาตัวเลขที่มีตัวตั้งเป็นหลักร้อย (เลข 3 หลัก) และมีตัวหารเป็นเลข 1-3 หลัก การหารเหลือเสษ ผลลัพธ์ที่มีเศษไม่เป็น 0 (ศูนย์) เพิ่มความยากฝึกจำนวนเยอะ ๆ หลายข้อ เป็นการทบทวนความแม่นยำของตัวเอง รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี download free

ตัวอย่างแบบฝึก เติมคำตอบ ตัวหาร 1 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึก

ตัวอย่างแบบฝึก เติมคำตอบ ตัวหาร 2 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึก

ตัวอย่างแบบฝึก เติมคำตอบ ตัวหาร 3 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึก

ตัวอย่างแบบฝึก แสดงวิธีทำ ตัวหาร 1 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึก

ตัวอย่างแบบฝึก แสดงวิธีทำ ตัวหาร 2 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึก

ตัวอย่างแบบฝึก แสดงวิธีทำ ตัวหาร 3 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึก

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร การหาตัวเลขที่มีตัวตั้งเป็นหลักร้อย (เลข 3 หลัก) และมีตัวหารเป็นเลข 1-3 หลัก ผลลัพธ์ที่มีเศษเป็น 0 (ศูนย์) เพิ่มความยากฝึกจำนวนเยอะ ๆ หลายข้อ เป็นการทบทวนความแม่นยำของตัวเอง รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี download free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร การหาตัวเลขที่มีตัวตั้งเป็นหลักร้อย (เลข 3 หลัก) และมีตัวหารเป็นเลข 1-3 หลัก มีเษเป็น 0 (เศษเป็นศูนย์) เพิ่มความยากฝึกจำนวนเยอะ ๆ หลายข้อ เป็นการทบทวนความแม่นยำของตัวเอง รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี download free

ตัวอย่างแบบฝึกหัด แบบเติมคำตอบ ตัวหารเป็นเลข 1 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึก

ตัวอย่างแบบฝึกหัด แบบเติมคำตอบ ตัวหารเป็นเลข 2 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึก

ตัวอย่างแบบฝึกหัด แบบเติมคำตอบ ตัวหารเป็นเลข 3 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึก

ตัวอย่างแบบฝึกหัด แบบแสดงวิธีทำ ตัวหารเป็นเลข 1 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึก

ตัวอย่างแบบฝึกหัด แบบแสดงวิธีทำ ตัวหารเป็นเลข 2 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึก

ตัวอย่างแบบฝึกหัด แบบแสดงวิธีทำ ตัวหารเป็นเลข 3 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึก

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร โดยตั้งตั้งเป็นเลขหลักสอบ (เลข 2 หลัก) ผลลัพธ์การหารมีเศษ (หารไม่ลงตัว) จำนวนกว่า 2100 ข้อ รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดได้ฟรี download free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร โดยตั้งตั้งเป็นเลขหลักสอบ (เลข 2 หลัก) ผลลัพธ์การหารมีเศษ (หารไม่ลงตัว) จำนวนกว่า 2060 ข้อ รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดได้ฟรี download free

ตัวอย่างแบบฝึกแบบที่ 1 แบเติมคำตอบ ตัวตั้งหลักสิบ ตัวหารหลักหน่วย

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดแบบที่ 1

ตัวอย่างแบบฝึกแบบที่ 2 แบบเติมคำตอบ ตัวตั้งหลักสิบ ตัวหารหลักสิบ

ดาวน์โหลดแบบฝึกแบบที่ 2

ตัวอย่างแบบฝึกแบบที่ 3 แบบแสดงวิธีทำ ตัวตั้งหลักสิบ ตัวหารหลักหน่วย

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดแบบที่ 3

ตัวอย่างแบบฝึกแบบที่ 4 แบบแสดงวิธีทำ ตัวตั้งหลักสิบ ตัวหารหลักสิบ

ดาวน์โหลดแบบฝึกที่ 4