Tagged: เลขประจำหลัก

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการนับที่ละ 10 ของจำนวนไม่เกิน 1000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รูปแบบไฟล์ PDF กว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก [PDF] [FREE] [DOWNLOAD] เหมาะกับการทบทวนความรู้ช่วงเรียนออนไลน์ที่บ้าน จากสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจากโควิด

แบบฝึกชุดนี้เป็นแบบฝึกฝนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการนับทีละ 10 ประกอบด้วยแบบฝึกจำนวนกว่า 1000 ข้อ ที่จะช่วยให้ผู้ฝึกได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการนับทีละ 10 ให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น และในท้ายแบบฝึก็มีเฉลยให้พร้อม

ontous.info ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกหัดการแสดงจำนวนด้วยเลขไทย เลขอารบิก และตัวหนังสือ สำหรับเลขหลักไม่เกิน 1000 ในไฟล์ประกอบด้วยข้อสอบจำนวนกว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยให้นักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง โหลดไปฝึกนักเรียนได้ในรูปแบบไฟล์ PDF ฟรีแบบเยอะมาก

แบบฝึกนี้เป็นหนึ่งในแบฝึกให้นักเรียนสามารถแสดงตัวเลขออกมาในรูปแบบตัวเลขไทย ตัวเลขอารบิก และแบบตัวหนังสือ ซึ่งจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ในการเขียนจำนวนต่าง ๆ ที่จะสอดแทรกในการเรียนเนื้อหาในรายวิชาอื่น ๆ ได้

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการนับที่ละ 5 ของจำนวนไม่เกิน 1000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รูปแบบไฟล์ PDF กว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก [PDF] [FREE] [DOWNLOAD] เหมาะกับการทบทวนความรู้ช่วงเรียนออนไลน์ที่บ้าน จากสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจากโควิด

แบบฝึกชุดนี้เป็นแบบฝึกฝนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการนับทีละ 5 ประกอบด้วยแบบฝึกจำนวนกว่า 1000 ข้อ ที่จะช่วยให้ผู้ฝึกได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการนับทีละ 5 ให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น และในท้ายแบบฝึก็มีเฉลยให้พร้อม

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการนับที่ละ 2 ของจำนวนไม่เกิน 1000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รูปแบบไฟล์ PDF กว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก [PDF] [FREE] [DOWNLOAD] เหมาะกับการทบทวนความรู้ช่วงเรียนออนไลน์ที่บ้าน จากสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจากโควิด

แบบฝึกชุดนี้เป็นแบบฝึกฝนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการนับทีละ 2 ประกอบด้วยแบบฝึกจำนวนกว่า 1000 ข้อ ที่จะช่วยให้ผู้ฝึกได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการนับทีละ 2 ให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น และในท้ายแบบฝึก็มีเฉลยให้พร้อม

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการนับที่ละ 100 ของจำนวนไม่เกิน 1000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รูปแบบไฟล์ PDF กว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก [PDF] [FREE] [DOWNLOAD] เหมาะกับการทบทวนความรู้ช่วงเรียนออนไลน์ที่บ้าน จากสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจากโควิด

แบบฝึกชุดนี้เป็นแบบฝึกฝนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการนับทีละ 100 ประกอบด้วยแบบฝึกจำนวนกว่า 1000 ข้อ ที่จะช่วยให้ผู้ฝึกได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการนับทีละ 100 ให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น และในท้ายแบบฝึก็มีเฉลยให้พร้อม

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนที่มีค่าไม่เกิน 1000 เหมาะกับการฝึกทบทวนช่วงเรียนที่บ้านในช่วงโควิด ในชุดแบบฝึกประกอบด้วยแบบฝึกกว่า 1000 ข้อ หนึ่งพันข้อจริง ๆ ในรูปแบบ PDF และ Free ฟรีๆ

แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนที่มีค่าไม่เกิน 1000 เหมาะกับการฝึกทบทวนช่วงเรียนที่บ้านในช่วงโควิด ในชุดแบบฝึกประกอบด้วยแบบฝึกกว่า 1000 ข้อ ฝึกให้ชำนาญกันไปเลย พร้อมมีแบบเฉลยท้ายแบบฝึกด้วย

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกการเขียนการกระจายตัวเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของจำนวนไม่เกิน 1000 ในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวนกว่า 500 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก ใช้ทบทวนความรู้ช่วงสถานการณ์โควิด ได้อย่างดี

แบบฝึกหัดนี้เป็นการฝึกการเขียนการกระจายตัวเลข เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกแยกตัวเลขประจำหลัก และค่าประจำหลัก เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักค่าของตัวเลข เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณ การบวก การลบ ต่อไปได้อย่างเข้าใจระบบตัวเลขมากยิ่งขึ้น