Tag Archives: เรียนภาษา

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย เรื่อง สระไทย การบอกชื่อสระจากรูปสระให้ถูกต้องจำนวนกว่า 100 ชุด รูปแบบไฟล์ PDF พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก ดาวน์โหลดได้ฟรี download free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย เรื่อง สระไทย การบอกชื่อสระจากรูปสระให้ถูกต้องจำนวนกว่า 100 ชุด รูปแบบไฟล์ PDF พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก ดาวน์โหลดได้ฟรี download free

ตัวอย่างแบบฝึกหัดแบบสุ่ม

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

นอกจากนี้ยังมีแบบเติมเองทั้งหมดเพื่อทบทวนความเข้าใจให้มั่นใจ

ตัวอย่างแบบฝึกหัดแบบยากเติมเองทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ontous.info แจกฟรีแบบฝึกหัด วิชาภาษาไทย เรื่อง สระไทย แบบฝึกชุดนี้เป็นการฝึกจำสระไทย 21 รูป 32 เสียง จำนวนกว่า 100 ชุด พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี Free download

ontous.info แจกฟรีแบบฝึกหัด วิชาภาษาไทย เรื่อง สระไทย แบบฝึกชุดนี้เป็นการฝึกจำสระไทย 21 รูป 32 เสียง จำนวนกว่า 100 ชุด พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี Free download

ตัวอย่างแบบฝึก

แบบฝึกนี้จะมีชื่อสระให้ แต่ให้ฝึกเติมสระที่หายไป

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

การฝึกแบบยาก โดยการฝึกจำรูปสระทั้งหมด ทั้งสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว แต่จะมีชื่อสระให้

ตัวอย่างแบบฝึกแบบยาก

ให้ฝึกเติมสระทั้งหมด แต่จะมีชื่อสระให้อ่าน และเติมรูปสระให้สมบูรณ์

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดภาษาไทย เรื่อง พยัญชนะไทย อักษรสามหมู่ การจำแนกกลุ่มอักษรพยัญชนะไทย จำนวนกว่า 50 ชุด และชุดพิเศษแบบยากจำนวน 1 ชุด รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดได้ฟรี free download

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดภาษาไทย เรื่อง พยัญชนะไทย อักษรสามหมู่ การจำแนกกลุ่มอักษรพยัญชนะไทย จำนวนกว่า 50 ชุด และชุดพิเศษแบบยากจำนวน 1 ชุด รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดได้ฟรี free download

แบบฝึกหัดแบบเติมคำอักษรสามหมู่

(1) อักษรสูง จำนวน 11 ตัว ได้แก่

ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ
ฝ ศ ษ ส ห

(2) อักษรกลาง จำนวน 9 ตัว ได้แก่

ก จ ฎ ฏ ด ต
บ ป อ

(3) อักษสูง จำนวน 24 ตัว ได้แก่

ค ฅ ฆ ง ช ซ
ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท
ธ น พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฬ ฮ

แบบฝึกหัดแบบเติมคำ

อันนี้ใช้สำหรับฝึกเพราะจะมีสมาชิกบางตัวหายไปให้ได้ฝึกจำตัวที่หายไป

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดแบบเติมคำ

แบบฝึกหัดแบบเขียนหมู่พยัญชนะเองหมด

อันนี้แบบยากเพื่อทบทวนการเข้าใจว่าเราจำได้หมดทุกตัวอักษรหรือไม่

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดแบบยาก

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาภาษไทย เรื่อง อักษรไทยจำนวน 44 ตัว จำนวน 10 ชุด + อีก 1 ชุด แบบยากให้เติมเองทั้ง 44 ตัว พร้อมแนวคำตอบท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดไฟรี download free

ส่วนความรู้

พยัญชนะไทยมีจำนวน 44 ตัว ประกอบ ด้วย

ก ข ฃ ค ฅ ฆ
ง จ ฉ ช ซ ฌ
ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ
ณ ด ต ถ ท ธ
น บ ป ผ ฝ พ
ฟ ภ ม ย ร ล
ว ศ ษ ส ห ฬ
อ ฮ

วันนี้ ครูโย ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาภาษไทย เรื่อง อักษรไทยจำนวน 44 ตัว จำนวน 10 ชุด พร้อมแนวคำตอบท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดไฟรี download free ฝึกทบทวนบ่อยครั้งจะได้ไม่ลืมนะเด็ก ๆ

ตัวอย่างแบบฝึกหัด

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

เมื่อฝึกเก่งมากแล้วมาลองฝึกแบบเขียนเองทั้งหมด 44 ตัว เลยนะ

ตัวอย่างแบฝึก

ดาวน์โหลดแบบฝึก

ฟรีแบบฝึกภาษาอังกฤษ คำศัพท์หมวดสัตว์ จับคู่กับศัพท์กับภาพความหมาย คำถามแบบ 3 ตัวเลือก

ชุดแบบฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ เป็นคำถามที่มี 2 ตัวเลือก จำนวน 3 ไฟล์ แต่ละไฟล์มี 100 หน้า รวมทั้งสิ้น 1500 ข้อ

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลด

หนทางพิสูจน์ความสำเร็จ

ฟรีแบบฝึกภาษาอังกฤษ คำศัพท์หมวดสัตว์ จับคู่กับศัพท์กับภาพความหมาย คำถามแบบ 2 ตัวเลือก

ชุดแบบฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ เป็นคำถามที่มี 2 ตัวเลือก จำนวน 3 ไฟล์ แต่ละไฟล์มี 100 หน้า รวมทั้งสิ้น 1500 ข้อ

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลด

ขยันฝึกฝน

แจกฟรีแบบฝึกหัด ดาวน์โหลดแบบฝึกภาษาอังกฤษ จับคู่ภาพกับคำศัพท์ 2 ตัวเลือก หมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ ดาวน์โหลดได้แล้ว ทบทวนคำศัพท์ได้ฟรี เป็นใบงานแจกเด็กก็สนุก

ดาวน์โหลดฟรีแบบฝึกหัดทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อเก่ง และจำคำศัพท์ได้ เป็นชุดคำศัพท์เหมาะกับเด็กที่ ต้องการทบทวนแบบเรียน มีคำศัพท์เกี่ยวกับศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์หลากหลาย เหมาะกับดาวน์โหลดไปฝึก หรือ คุณครูนำไปเป็นแบบฝึกให้นักเรียนได้

แบบฝึกสร้างจากโปรแกรมอัตโนมัติ ในหนึ่งหน้าโปรแกรมอาจจุสุ่มศัพท์ซ้ำได้ เนื่องจากเป็นการสุ่มอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ แต่และแบบฝึก็มีหลายหน้า ได้เลือกฝึกซ้ำ ๆ และทบทวน รับรองสนุกแน่นอน

แบบฝึกหัดชุดนี้มีตัวเลือก 2 ตัวเลือก เหมาะกับผู้เริ่มฝึก เนื่องจากคำตอบที่เลือกจะไม่มากเกินไป เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการเร่ิมต้นฝึกให้เด็ก ๆ ได้

ชุดแบบฝึกนี้มี 3 ไฟล์ แต่ละไฟล์มี 100 หน้า รวมทั้งหมด 1500 ข้อ

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดฟรี

สามชุด รวมกว่า 1,500 ข้อฝึก เยอะ ๆ เพื่อความแม่นยำ

แจกฟรีแบบฝึกหัด ดาวน์โหลดแบบฝึกภาษาอังกฤษ จับคู่ภาพกับคำศัพท์ 3 ตัวเลือก หมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ ดาวน์โหลดได้แล้ว ทบทวนคำศัพท์ได้ฟรี เป็นใบงานแจกเด็กก็สนุก

ดาวน์โหลดฟรีแบบฝึกหัดทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อเก่ง และจำคำศัพท์ได้ เป็นชุดคำศัพท์เหมาะกับเด็กที่ ต้องการทบทวนแบบเรียน มีคำศัพท์เกี่ยวกับศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์หลากหลาย เหมาะกับดาวน์โหลดไปฝึก หรือ คุณครูนำไปเป็นแบบฝึกให้นักเรียนได้

แบบฝึกสร้างจากโปรแกรมอัตโนมัติ ในหนึ่งหน้าโปรแกรมอาจจุสุ่มศัพท์ซ้ำได้ เนื่องจากเป็นการสุ่มอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ แต่และแบบฝึก็มีหลายหน้า ได้เลือกฝึกซ้ำ ๆ และทบทวน รับรองสนุกแน่นอน

แบบฝึกหัดชุดนี้เป็นแบบฝึกหัดที่มีตัวเลือกคำตอบ 3 ตัวเลือก ซึ่งจะเพิ่มความยากขึ้นในการตอบคำถาม

ชุดแบบฝึกนี้มี 3 ไฟล์ แต่ละไฟล์มี 100 หน้า รวมทั้งหมด 1500 ข้อ

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลด

เป้าหมายต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอ

แบบฝึกภาษาไทย ชุดที่ 2 เป็น แบบฝึกการจดจำตัวอักษร ด้วยการเติมตัวอักษรภาษาไทย 1-3 ตัวอักษร ในชุดลำดับภาพแทน ก-ฮ จำนวน 100 ไฟล์ดาวน์โหลด รวมทั้งสิ้น 1000 ข้อ

ชุดที่ 2 แบบฝึกภาษาไทย เพื่อช่วยจดจำอักษรภาษาไทย ด้วยการเติมตัวอักษรที่หายไปจำนวน 1-3 ตัวอักษรในชุดลำดับภาพแทนตัวอักษร เพราะให้ผู้ฝึกได้จดจำรูปภาพ และแทนตัวอักษรและที่มีความยากขึ้น เนื่องจากต้องหาตัวอักษรที่หายไปที่มากขึ้น แทนที่ว่างด้วยตักษรให้ถูกต้องได้

ลักษณะของแบบฝึกเป็นแบบฝึกที่สร้างจากโปรแกรมอัตโนมัติ แต่ละแบบฝึกอาจจะมีข้อคำถามที่ซ้ำกัน แต่จะเรียงสลับกันไปมาเพื่อช่วยให้การทำมีความสนุกมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดแบบฝึก ชุดที่ 1-10

ดาวน์โหลดแบบฝึก ชุดที่ 11-20

ดาวน์โหลดแบบฝึก ชุดที่ 21-30

ดาวน์โหลดแบบฝึก ชุดที่ 31-40

ดาวน์โหลดแบบฝึก ชุดที่ 41-50

ดาวน์โหลดแบบฝึก ชุดที่ 51-60

ดาวน์โหลดแบบฝึก ชุดที่ 61-70

ดาวน์โหลดแบบฝึก ชุดที่ 71-80

ดาวน์โหลดแบบฝึก ชุดที่ 81-90

ดาวน์โหลดแบบฝึก ชุดที่ 91-100

แบบฝึกภาษาไทย ชุดที่ 3 เป็น แบบฝึกการจดจำตัวอักษร ด้วยการเติมตัวอักษรภาษาไทย 1-2 ตัวอักษร ในชุดลำดับภาพแทน ก-ฮ จำนวน 100 ไฟล์ดาวน์โหลด รวมทั้งสิ้น 1000 ข้อ

ชุดที่ 3 แบบฝึกภาษาไทย เพื่อช่วยจดจำอักษรภาษาไทย ด้วยการเติมตัวอักษรที่หายไปจำนวน 1-2 ตัวอักษรในชุดลำดับภาพแทนตัวอักษร เพราะให้ผู้ฝึกได้จดจำรูปภาพ และแทนตัวอักษรและ แทนที่ว่างด้วยตักษรให้ถูกต้องได้

ลักษณะของแบบฝึกเป็นแบบฝึกที่สร้างจากโปรแกรมอัตโนมัติ แต่ละแบบฝึกอาจจะมีข้อคำถามที่ซ้ำกัน แต่จะเรียงสลับกันไปมาเพื่อช่วยให้การทำมีความสนุกมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดแบบฝึก ชุดที่ 1-10

ดาวน์โหลดแบบฝึก ชุดที่ 11-20

ดาวน์โหลดแบบฝึก ชุดที่ 21-30

ดาวน์โหลดแบบฝึก ชุดที่ 31-40

ดาวน์โหลดแบบฝึก ชุดที่ 41-50

ดาวน์โหลดแบบฝึก ชุดที่ 51-60

ดาวน์โหลดแบบฝึก ชุดที่ 61-70

ดาวน์โหลดแบบฝึก ชุดที่ 71-80

ดาวน์โหลดแบบฝึก ชุดที่ 81-90

ดาวน์โหลดแบบฝึก ชุดที่ 91-100