Tagged: เขียนในรูปแบบการกระจาย

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนที่มีค่าไม่เกิน 1000 เหมาะกับการฝึกทบทวนช่วงเรียนที่บ้านในช่วงโควิด ในชุดแบบฝึกประกอบด้วยแบบฝึกกว่า 1000 ข้อ หนึ่งพันข้อจริง ๆ ในรูปแบบ PDF และ Free ฟรีๆ

แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนที่มีค่าไม่เกิน 1000 เหมาะกับการฝึกทบทวนช่วงเรียนที่บ้านในช่วงโควิด ในชุดแบบฝึกประกอบด้วยแบบฝึกกว่า 1000 ข้อ ฝึกให้ชำนาญกันไปเลย พร้อมมีแบบเฉลยท้ายแบบฝึกด้วย

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกการเขียนการกระจายตัวเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของจำนวนไม่เกิน 1000 ในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวนกว่า 500 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก ใช้ทบทวนความรู้ช่วงสถานการณ์โควิด ได้อย่างดี

แบบฝึกหัดนี้เป็นการฝึกการเขียนการกระจายตัวเลข เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกแยกตัวเลขประจำหลัก และค่าประจำหลัก เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักค่าของตัวเลข เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณ การบวก การลบ ต่อไปได้อย่างเข้าใจระบบตัวเลขมากยิ่งขึ้น