Tagged: ออกเสียงด้วย ว สะกด

มาตราตัวสะกด

ตัวสะกด ตัวสะกด คือ พยัญชนะที่ประสมข้างหลังพยางค์ในแม่ ก กา ทำให้แม่ ก กา กลายเป็นมาตราแม่กง กม เกย เกอว กก กบ กน และแม่กดมาตราตัวสะกด มี 8 มาตรา คือ1. แม่กง ตัวอักษรที่เป็นตัวสะกด ประกอบด้วย ง2. แม่กม ตัวอักษรที่เป็นตัวสะกด ประกอบด้วย ม3. แม่เกย ตัวอักษรที่เป็นตัวสะกด ประกอบด้วย ย4. แม่เกอว...

ontous.info แจกฟรีแบบฝึกหัดคำศัพท์ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สนุกแบบไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเขียนคำอ่าน และความหมาย มาตรตัวสะกด พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกหัด

ontous.info แจกฟรีแบบฝึกหัดคำศัพท์ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สนุกแบบไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเขียนคำอ่าน และความหมาย มาตรตัวสะกด พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกหัด ตัวอย่างแบฝึกหัด ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด ความหมายของคำศัพท์น่ารู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สนุกแบบไทย