แบบฝึกคณิตศาสตร์ การคูณเลขตามแม่สูตรคูณแม่ 0-9 หาตัวเลข 2 ตัว ที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์ตามที่โจทย์กำหนด [ดาวน์โหลดฟรี][มีเฉลยท้ายแบบฝึก]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นแบบฝึกหัดที่เร่ิ่มมีความยากขึ้นมาอีก เนื่องจากโจทย์จะกำหนดผลลัพธ์ให้ แล้วให้นักเรียนหาตัวเลข สองตัวที่นำมาคูณกันแล้วให้มีผลลัพธ์ตามที่โจทย์กำหนด ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะมีความหลากหลาย ดังนั้นเฉลยท้ายแบบฝึกจะกำหนดเอาไว้เพียงแบบเดียว คุณครูผู้ตรวจต้องใช้ดุลยพินิจในการตรวจ ในชุดแบบฝึกประกอบด้วยแบบฝึกที่มีความหลากหลายจำนวน 5 ไฟล์ ไฟล์ละ 100 ข้อ (แบบสุ่ม) ก็รวมมีชุดแบบฝึกประมาณ 500 ข้อ ตัวอย่างแบบฝึก ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกหัด