สำนวน ภาษิตและคำพังเพย

สำนวน คือ คำกล่าวที่มีความหมายไม่ตรงตามตัวอักษรแต่มีความหมายเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไป ใช้ถ้อยคำกะทัดรัดแต่มีความหมายมากมาย เช่น กินใจ หมายถึง ผิดใจกัน ปล่อยแก่ หมายถึง คนแก่ทำตัวหนุ่ม