Tag Archives: วิชาเลข

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการนับที่ละ 10 ของจำนวนไม่เกิน 1000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รูปแบบไฟล์ PDF กว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก [PDF] [FREE] [DOWNLOAD] เหมาะกับการทบทวนความรู้ช่วงเรียนออนไลน์ที่บ้าน จากสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจากโควิด

แบบฝึกชุดนี้เป็นแบบฝึกฝนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการนับทีละ 10 ประกอบด้วยแบบฝึกจำนวนกว่า 1000 ข้อ ที่จะช่วยให้ผู้ฝึกได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการนับทีละ 10 ให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น และในท้ายแบบฝึก็มีเฉลยให้พร้อม

การดาวน์โหลดประกอบด้วยไฟล์ PDF ที่สามารถโหลดแล้วปริ้นส์เพื่อฝึกฝนได้ง่าย ๆ หวังว่าแบบฝึกชุดนี้จะให้ความเพลินเพลิน และเสริมความรู้กับทุกคน

ตัวอย่างแบบฝึกการนับทีละ 10

ดาวน์โหลดแบบฝึกด้านล่าง

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึก

ontous.info ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกหัดการแสดงจำนวนด้วยเลขไทย เลขอารบิก และตัวหนังสือ สำหรับเลขหลักไม่เกิน 1000 ในไฟล์ประกอบด้วยข้อสอบจำนวนกว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยให้นักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง โหลดไปฝึกนักเรียนได้ในรูปแบบไฟล์ PDF ฟรีแบบเยอะมาก

แบบฝึกนี้เป็นหนึ่งในแบฝึกให้นักเรียนสามารถแสดงตัวเลขออกมาในรูปแบบตัวเลขไทย ตัวเลขอารบิก และแบบตัวหนังสือ ซึ่งจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ในการเขียนจำนวนต่าง ๆ ที่จะสอดแทรกในการเรียนเนื้อหาในรายวิชาอื่น ๆ ได้

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดแบบฝึก


คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดแบบฝึก

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการนับที่ละ 5 ของจำนวนไม่เกิน 1000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รูปแบบไฟล์ PDF กว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก [PDF] [FREE] [DOWNLOAD] เหมาะกับการทบทวนความรู้ช่วงเรียนออนไลน์ที่บ้าน จากสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจากโควิด

แบบฝึกชุดนี้เป็นแบบฝึกฝนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการนับทีละ 5 ประกอบด้วยแบบฝึกจำนวนกว่า 1000 ข้อ ที่จะช่วยให้ผู้ฝึกได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการนับทีละ 5 ให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น และในท้ายแบบฝึก็มีเฉลยให้พร้อม

การดาวน์โหลดประกอบด้วยไฟล์ PDF ที่สามารถโหลดแล้วปริ้นส์เพื่อฝึกฝนได้ง่าย ๆ หวังว่าแบบฝึกชุดนี้จะให้ความเพลินเพลิน และเสริมความรู้กับทุกคน

ตัวอย่างแบบฝึกการนับทีละ 5

ดาวน์โหลดแบบฝึกด้านล่าง

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึก

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการนับที่ละ 2 ของจำนวนไม่เกิน 1000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รูปแบบไฟล์ PDF กว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก [PDF] [FREE] [DOWNLOAD] เหมาะกับการทบทวนความรู้ช่วงเรียนออนไลน์ที่บ้าน จากสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจากโควิด

แบบฝึกชุดนี้เป็นแบบฝึกฝนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการนับทีละ 2 ประกอบด้วยแบบฝึกจำนวนกว่า 1000 ข้อ ที่จะช่วยให้ผู้ฝึกได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการนับทีละ 2 ให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น และในท้ายแบบฝึก็มีเฉลยให้พร้อม

การดาวน์โหลดประกอบด้วยไฟล์ PDF ที่สามารถโหลดแล้วปริ้นส์เพื่อฝึกฝนได้ง่าย ๆ หวังว่าแบบฝึกชุดนี้จะให้ความเพลินเพลิน และเสริมความรู้กับทุกคน

ตัวอย่างแบบฝึกการนับทีละ 2

ดาวน์โหลดแบบฝึกด้านล่าง

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึก

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการนับที่ละ 100 ของจำนวนไม่เกิน 1000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รูปแบบไฟล์ PDF กว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก [PDF] [FREE] [DOWNLOAD] เหมาะกับการทบทวนความรู้ช่วงเรียนออนไลน์ที่บ้าน จากสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจากโควิด

แบบฝึกชุดนี้เป็นแบบฝึกฝนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการนับทีละ 100 ประกอบด้วยแบบฝึกจำนวนกว่า 1000 ข้อ ที่จะช่วยให้ผู้ฝึกได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการนับทีละ 100 ให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น และในท้ายแบบฝึก็มีเฉลยให้พร้อม

การดาวน์โหลดประกอบด้วยไฟล์ PDF ที่สามารถโหลดแล้วปริ้นส์เพื่อฝึกฝนได้ง่าย ๆ หวังว่าแบบฝึกชุดนี้จะให้ความเพลินเพลิน และเสริมความรู้กับทุกคน

ตัวอย่างแบบฝึกการนับทีละ 100

ดาวน์โหลดแบบฝึกด้านล่าง

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึก

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนที่มีค่าไม่เกิน 1000 เหมาะกับการฝึกทบทวนช่วงเรียนที่บ้านในช่วงโควิด ในชุดแบบฝึกประกอบด้วยแบบฝึกกว่า 1000 ข้อ หนึ่งพันข้อจริง ๆ ในรูปแบบ PDF และ Free ฟรีๆ

แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนที่มีค่าไม่เกิน 1000 เหมาะกับการฝึกทบทวนช่วงเรียนที่บ้านในช่วงโควิด ในชุดแบบฝึกประกอบด้วยแบบฝึกกว่า 1000 ข้อ ฝึกให้ชำนาญกันไปเลย พร้อมมีแบบเฉลยท้ายแบบฝึกด้วย

เหมาะกับผู้ปกครองที่ไม่อยากเสียเวลาหาซื้อหนังสือ เพียงแค่คลิกโหลดปริ้นส์ก็ให้น้อง ๆ ได้ฝึกกันสนุกสานไปเลย ด้วยความหลากหลายของคำถาม จะช่วยให้น้อง ๆ ได้ฝึกกันเยอะ ๆ เพื่อทบทวนและตอกย้ำความมั่นใจในการทำข้อสอบ

ต้วอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดแบบฝึกได้ที่ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดแบบฝึก PDF

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกการเขียนการกระจายตัวเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของจำนวนไม่เกิน 1000 ในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวนกว่า 500 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก ใช้ทบทวนความรู้ช่วงสถานการณ์โควิด ได้อย่างดี

แบบฝึกหัดนี้เป็นการฝึกการเขียนการกระจายตัวเลข เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกแยกตัวเลขประจำหลัก และค่าประจำหลัก เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักค่าของตัวเลข เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณ การบวก การลบ ต่อไปได้อย่างเข้าใจระบบตัวเลขมากยิ่งขึ้น

แบบฝึกประกอบด้วยข้อสอบจำนวน 500 ข้อ แต่ละข้อให้นักเรียนฝึกตามแบบตัวอย่างแบบฝึกด้านล่างนี้

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดด้านล่าง

แบบฝึกหัดการกระจายตัวเลข