Tag Archives: ผลการลบค่าน้อยกว่า 0

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม การหารตัวเลขทศนิยม ด้วย ตัวเลขทศนิยม พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม การหารตัวเลขทศนิยม ด้วย ตัวเลขทศนิยม พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free

ตัวอย่างแบบฝึกหัดแบบง่าย

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดแบบง่าย

ตัวอย่างแบบฝึกหัดแบบยาก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดแบบยาก

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม การหารเลขทศนิยม ด้วย เลขจำนวนเต็ม พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม การหารเลขทศนิยม ด้วย เลขจำนวนเต็ม พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free

ตัวอย่างแบบฝึกแบบง่าย

ดาวน์โหลดแบบฝึกแบบง่าย

ตัวอย่างแบบฝึกแบบยาก

ดาวน์โหลดแบบฝึกแบบยาก

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม การหารเลขจำนวนเต็ม ด้วย เลขทศนิยม พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม การหารเลขจำนวนเต็ม ด้วย เลขทศนิยม พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free

ตัวอย่างแบบฝึกการหารจำนวนเต็มด้วยทศนิยม แบบง่าย

ดาวน์โหลดแบบฝึกการหารจำนวนเต็มด้วยทศนิยม แบบง่าย

ตัวอย่างแบบฝึกการหารจำนวนเต็มด้วยทศนิยม แบบยาก

ดาวน์โหลดแบบฝึกการหารจำนวนเต็มด้วยทศนิยม แบบยาก

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม การคูณทศนิยมกับทศนิยม การคูณทศนิยมกับจำนวนเต็ม โดยมีตารางช่วยฝึกการคูณ ช่วยให้เข้าใจหลักการคูณมากยิ่งขึ้น พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free

ntous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม การคูณทศนิยมกับทศนิยม การคูณทศนิยมกับจำนวนเต็ม โดยมีตารางช่วยฝึกการคูณ ช่วยให้เข้าใจหลักการคูณมากยิ่งขึ้น พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free

ตัวอย่างแบบฝึกการคูณ ทศนิยมกับทศนิยม แบบง่าย

ดาวน์โหลดแบบฝึกการคูณ ทศนิยมกับทศนิยม แบบง่าย

ตัวอย่างแบบฝึกการคูณ ทศนิยมกับทศนิยม แบบยาก

ดาวน์โหลดแบบฝึกการคูณ ทศนิยมกับทศนิยม แบบยาก

ตัวอย่างแบบฝึกการคูณ ทศนิยมกับจำนวนเต็ม แบบง่าย

ดาวน์โหลดแบบฝึกการคูณ ทศนิยมกับจำนวนเต็ม แบบง่าย

ตัวอย่างแบบฝึกการคูณ ทศนิยมกับจำนวนเต็ม แบบยาก

ดาวน์โหลดแบบฝึกการคูณ ทศนิยมกับจำนวนเต็ม แบบยาก

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม การคูณทศนิยม ทศนิยมหลายตำแหน่ง (แบบยาก) ด้วยตัวเลขหลักหน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free

ตัวอย่างแบบฝึกคูณด้วยเลขหลักหน่วย

ดาวน์โหลดแบบฝึกที่คูณด้วยเลขหลักหน่วย

ตัวอย่างแบบฝึกคูณด้วยเลขหลักสิบ

ดาวน์โหลดแบบฝึกที่คูณด้วยเลขหลักสิบ

ตัวอย่างแบบฝึกคูณด้วยเลขหลักร้อย

ดาวน์โหลดแบบฝึกที่คูณด้วยเลขหลักร้อย

ตัวอย่างแบบฝึกคูณด้วยเลขหลักพัน

ดาวน์โหลดแบบฝึกที่คูณด้วยเลขหลักพัน

ตัวอย่างแบบฝึกคูณด้วยเลขหลักหมื่น

ดาวน์โหลดแบบฝึกที่คูณด้วยเลขหลักหมื่น

ตัวอย่างแบบฝึกคูณด้วยเลขหลักแสน

ดาวน์โหลดแบบฝึกที่คูณด้วยเลขหลักแสน

ตัวอย่างแบบฝึกคูณด้วยเลขหลักล้าน

ดาวน์โหลดแบบฝึกที่คูณด้วยเลขหลักล้าน

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม การคูณทศนิยม ทศนิยมหลายตำแหน่ง (แบบยาก) ด้วยตัวเลข 10 100 1000 10000 100000 พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม การคูณทศนิยม ทศนิยมหลายตำแหน่ง (แบบยาก) ด้วยตัวเลขหลักหน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free

การคูณทศนิยมด้วย เลขหลักสิบ เช่น 10 100 1000 10000 10000 (สิบ, ร้อย, พัน, หมื่น, แสน)

ตัวอย่างแบบฝึกที่คูณด้วย 10

ดาวน์โหลดแบบฝึกที่คูณด้วย 10

ตัวอย่างแบบฝึกที่คูณด้วย 100

ดาวน์โหลดแบบฝึกที่คูณด้วย 100

ตัวอย่างแบบฝึกที่คูณด้วย 1000

ดาวน์โหลดแบบฝึกที่คูณด้วย 1000

ตัวอย่างแบบฝึกที่คูณด้วย 10000

ดาวน์โหลดแบบฝึกที่คูณด้วย 10000

ตัวอย่างแบบฝึกที่คูณด้วย 100000

ดาวน์โหลดแบบฝึกที่คูณด้วย 100000

ตัวอย่างแบบฝึกที่คูณด้วย 10, 100, 1000, 10000, 100000

ดาวน์โหลดแบบฝึกที่คูณด้วย 10, 100, 1000, 10000, 100000

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม การคูณทศนิยม ด้วยตัวเลขหลักหน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม การคูณทศนิยม ด้วยตัวเลขหลัก หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free

ตัวอย่างแบบฝึกทศนิยมคูณด้วย เลขหลักหน่วย

ดาวน์โหลดแบบฝึกทศนิยมคูณด้วย เลขหลักหน่วย

ตัวอย่างแบบฝึกทศนิยมคูณด้วย เลขหลักสิบ

ดาวน์โหลดแบบฝึกทศนิยมคูณด้วย เลขหลักสิบ

ตัวอย่างแบบฝึกทศนิยมคูณด้วย เลขหลักร้อย

ดาวน์โหลดแบบฝึกทศนิยมคูณด้วย เลขหลักร้อย

ตัวอย่างแบบฝึกทศนิยมคูณด้วย เลขหลักพัน

ดาวน์โหลดแบบฝึกทศนิยมคูณด้วย เลขหลักพัน

ตัวอย่างแบบฝึกทศนิยมคูณด้วย เลขหลักหมื่น

ดาวน์โหลดแบบฝึกทศนิยมคูณด้วย เลขหลักหมื่น

ตัวอย่างแบบฝึกทศนิยมคูณด้วย เลขหลักแสน

ดาวน์โหลดแบบฝึกทศนิยมคูณด้วย เลขหลักแสน

ตัวอย่างแบบฝึกทศนิยมคูณด้วย เลขหลักล้าน

ดาวน์โหลดแบบฝึกทศนิยมคูณด้วย เลขหลักล้าน

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม การคูณทศนิยม ด้วย 10 100 1000 10000 100000 พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม การคูณทศนิยม ด้วย 10 100 1000 10000 100000 พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free

ตัวอย่างแบบฝึกการคูณทศนิยมด้วย 10

ดาวน์โหลดแบบฝึกการคูณด้วย 10

ตัวอย่างแบบฝึกการคูณทศนิยมด้วย 100

ดาวน์โหลดแบบฝึกการคูณด้วย 100

ตัวอย่างแบบฝึกการคูณทศนิยมด้วย 1000

ดาวน์โหลดแบบฝึกการคูณด้วย 1000

ตัวอย่างแบบฝึกการคูณทศนิยมด้วย 10000

ดาวน์โหลดแบบฝึกการคูณด้วย 10000

ตัวอย่างแบบฝึกการคูณทศนิยมด้วย 100000

ดาวน์โหลดแบบฝึกการคูณด้วย 100000

ตัวอย่างแบบฝึกการคูณทศนิยมด้วย 10 100 1000 10000 100000

ดาวน์โหลดแบบฝึกการคูณด้วย 10 100 1000 10000 100000

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม การคูณทศนิยม กว่า 2000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม การคูณทศนิยม กว่า 2000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free

ตัวอย่างแบบฝึกแบบง่าย

ดาวน์โหลดแบบฝึกแบบงาย

ตัวอย่างแบบฝึกแบบยาก

ดาวน์โหลดแบบฝึกแบบยาก

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม การลบทศนิยม 3 จำนวน กว่า 4000 ข้อ แบบฝึกใช้ช่องตามหลักเป็นการฝึก และให้เติมค่าในช่องให้เรียบร้อยเองทั้งหมด ก่อนหาคำตอบประกอบด้วยแบบฝึกที่ง่าย และแบบยาก และแบบสุดท้ายคือผลการลบที่มีค่าติดลบ (มีผลการลบน้อยกว่าศูนย์: 0) พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม การลบทศนิยม 3 จำนวน กว่า 4000 ข้อ แบบฝึกใช้ช่องตามหลักเป็นการฝึก และให้เติมค่าในช่องให้เรียบร้อยเองทั้งหมด ก่อนหาคำตอบประกอบด้วยแบบฝึกที่ง่าย และแบบยาก และแบบสุดท้ายคือผลการลบที่มีค่าติดลบ (มีผลการลบน้อยกว่าศูนย์: 0) พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free

ตัวอย่างแบบฝึกหัดแบบง่าย

ดาวน์โหลดแบบฝึกแบบง่าย คำตอบไม่ติดลบ

ดาวน์โหลดแบบฝึกแบบง่าย คำตอบติดลบ

ตัวอย่างแบบฝึกแบบยาก

ดาวน์โหลดแบบฝึกแบบยาก คำตอบไม่ติดลบ

ดาวน์โหลดแบบฝึกแบบยาก คำตอบติดลบ