แบบฝึกหัดผังงาน Flowchart วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับการเขียนผังงาน (Flowchart) เป็นหัวข้อหนึ่งในวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการเขียนผังงานอย่างงาย เพื่อให้เข้าใจลำดับขั้นตอนการอธิบายอัลกอริทึมที่ใช้สัญลักษณ์ของผังงานไม่เยอะและซับซ้อน เหมาะกับการฝึกเริ่มเขียนผังงาน (Flowchart) ตัวอย่างแบบฝึกหัด ดาวน์โหลดแบบฝึก