Tag Archives: การลบแบบมีตัวทด

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการบวกแบบมีตัวทด ของจำนวนที่ไม่เกิน 1000 จำนวน 3 ไฟล์ [PDF] ไฟล์ละ 30 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก [เฉลย] [ฟรี] ดาวน์โหลด Free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการบวกแบบมีตัวทด ของจำนวนที่ไม่เกิน 1000 จำนวน 3 ไฟล์ [PDF] ไฟล์ละ 30 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก [เฉลย] [ฟรี] ดาวน์โหลด Free

ตัวอย่างแบบฝึกหัด

ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกหัดได้ที่ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดชุดที่ 1 จำนวน 30 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก

ดาวน์โหลดชุดที่ 2 จำนวน 30 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก

ดาวน์โหลดชุดที่ 3 จำนวน 30 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก