Tagged: การคูณที่มีตัวตั้ง 3 หลัก

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณตัวเลขหลักหน่วย เป็นการจัดกลุ่มการคูณ 3 ชุด จำนวนกว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี download free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณตัวเลขหลักหน่วย เป็นการจัดกลุ่มการคูณ 3 ชุด จำนวนกว่า 500 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี download free ตัวอย่างแบบฝึก ดาวน์โหลดแบบฝึก

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การเปรียบเทียบผลการคูณ มากว่า (>) น้อยกว่า (<) หรือ เท่ากับ (=) จำนวนกว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี free download

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การเปรียบเทียบผลการคูณ มากว่า (>) น้อยกว่า (<) หรือ เท่ากับ (=) จำนวนกว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี free ตัวอย่างแบบฝึกหัด ดาวน์โหลดแบบฝึก

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ที่มีรูปแบบโจทย์ที่มีจำนวนหลักแตกต่างกันสุ่มสลับกัน จำนวนกว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี free download

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ที่มีรูปแบบโจทย์ที่มีจำนวนหลักแตกต่างกันสุ่มสลับกัน จำนวนกว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี free download ตัวอย่างแบบฝึก ดาวน์โหลดแบบฝึก ตัวอย่างแบบฝึก แบบแสดงวิธ๊ทำ ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ที่มีตัวตั้งเป็นเลข 3 หลัก และตัวคูณเป็นเลข 1-3 หลัก จำนวนกว่า 6 แบบ รวมกันเป็นพัน ๆ ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ฟรีดาวน์โหลด download free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ที่มีตัวตั้งเป็นเลข 3 หลัก และตัวคูณเป็นเลข 1-3 หลัก จำนวนกว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ฟรีดาวน์โหลด download free ตัวอย่างแบบฝึก ตัวคูณเป็นเลข 1 หลัก ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด ตัวอย่างแบบฝึก ตัวคูณเป็นเลข 2 หลัก ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด ตัวอย่างแบบฝึกหัด ตัวคูณเป็นเลข 3 หลัก...

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การคูณตัวเลขที่มีตัวตั้งเป็นเลข 2 หลัง และ มีตัวคูณเป็นเลข 1 หลัก และ 2 หลัก ทั้งแบบเติมคำตอบและแบบแสดงวิธีการทำ จำนวน 6 ชุด กว่า 600 ข้อ รูปแบบไฟล์ PDF ฟรี, download, free, ดาวน์โหลด

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การคูณตัวเลขที่มีตัวตั้งเป็นเลข 2 หลัง และ มีตัวคูณเป็นเลข 1 หลัก และ 2 หลัก ทั้งแบบเติมคำตอบและแบบแสดงวิธีการทำ จำนวน 6 ชุด กว่า 600 ข้อ รูปแบบไฟล์ PDF ฟรี, download, free, ดาวน์โหลด ตัวอย่างแบบฝึกแบบที่ 1 เติมคำตอบ ตัวตั้งเป็นเลข 2 หลัก...

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ให้แปลงผลการบวกที่เป็นการเพิ่มทีละเท่า ๆ กัน ให้อยู่ในรูปของการคูณ จำนวนกว่า 105 ข้อ รูปแบบไฟล์ pdf สามรถ download ฟรี free ดาวน์โหลดไปฝึกทำได้เลย

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ให้แปลงผลการบวกที่เป็นการเพิ่มทีละเท่า ๆ กัน ให้อยู่ในรูปของการคูณ จำนวนกว่า 105 ข้อ รูปแบบไฟล์ pdf สามรถ download ฟรี free ดาวน์โหลดไปฝึกทำได้เลย ตัวอย่างแบบฝึกหัด ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ เลขหลักเดียว จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี

แบบฝึกการคูณ สำหรับเลขหลักเดียว จำนวนกว่า 100 ข้อ โดยมีเฉลยท้ายแบบฝึกด้วย รูปแบบไฟล์ PDF สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี และชุดแบบฝึกนี้จัดทำเพื่อตัวหนังสือขนาดใหญ่เพื่อให้น้อง ๆ หนู ๆ มองได้สบายตามากยิ่งขึ้น ตัวอย่างแบบฝึกหัด แบบทึ่ 1 ดาวน์โหลดแบบฝึก แบบที่ 1 ตัวอย่างแบบฝึกหัด แบบที่ 2 สำหรับแบบฝึกหัดด้านล่างนี้ จัดทำให้มีจำนวนข้อเพิ่มมากขึ้นโดยเหมาะกับผู้ที่ต้องการเพิ่มจำนวนข้อในการฝึกเพื่อให้เกิดความชำนาญ ดาวน์โหลดแบบฝึก แบบที่ 2 ตัวอย่างแบบฝึกหัด แบบที่ 3 สำหรับตัวอย่างแบบฝึกแบบที่ 3 เป็นชุดแบบฝึกแสดงวิธีการคิดเพื่อให้ผู้ฝึกได้พยายามเรียบเรียงความคิดของตัวเอง...