ONTOUS Blog Homepage

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน การแปลงจำนวนคละเป็นเศษเกิน แบบง่าย และแบบยาก จำนวนกว่า 2000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free ตัวอย่างแบบฝึกแบบง่าย ดาวน์โหลดแบบฝึกแบบง่าย ตัวอย่างแบบฝึกแบบยาก ดาวน์โหลดแบบฝึกแบบง่าย

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน การแปลงจำนวนคละเป็นเศษเกิน แบบง่าย และแบบยาก จำนวนกว่า 2000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free ตัวอย่างแบบฝึกแบบง่าย ดาวน์โหลดแบบฝึกแบบง่าย ตัวอย่างแบบฝึกแบบยาก ดาวน์โหลดแบบฝึกแบบง่าย ตัวอย่างแบบฝึกแบบง่าย ดาวน์โหลดแบบฝึกแบบง่าย ตัวอย่างแบบฝึกแบบยาก ดาวน์โหลดแบบฝึกแบบยาก

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน การแปลงเศษเกินเป็นจำนวนคละ แบบง่าย และแบบยาก จำนวนกว่า 2000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free ตัวอย่างแบบฝึกแบบง่าย ดาวน์โหลดแบบฝึกแบบง่าย ตัวอย่างแบบฝึกแบบยาก ดาวน์โหลดแบบฝึกแบบง่าย

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน การแปลงเศษเกินเป็นจำนวนคละ แบบง่าย และแบบยาก จำนวนกว่า 2000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free ตัวอย่างแบบฝึกแบบง่าย ดาวน์โหลดแบบฝึกแบบง่าย ตัวอย่างแบบฝึกแบบยาก ดาวน์โหลดแบบฝึกแบบง่าย ตัวอย่างแบบฝึกแบบง่าย ดาวน์โหลดแบบฝึกแบบง่าย ตัวอย่างแบบฝึกแบบยาก ดาวน์โหลดแบบฝึกแบบยาก

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน การเปรียบเทียบการเท่ากันของเศษส่วน ที่มีส่วนไม่เท่ากัน แบบง่าย และแบบยาก จำนวนกว่า 2000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน การเปรียบเทียบการเท่ากันของเศษส่วน ที่มีส่วนไม่เท่ากัน แบบง่าย และแบบยาก จำนวนกว่า 2000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free ตัวอย่างแบบฝึกแบบง่าย ดาวน์โหลดแบบฝึกแบบง่าย ตัวอย่างแบบฝึกแบบยาก ดาวน์โหลดแบบฝึกแบบง่าย

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน การเปรียบเทียบการเท่ากันของเศษส่วน ที่มีส่วนเท่ากัน แบบง่าย และแบบยาก จำนวนกว่า 2000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน การเปรียบเทียบการเท่ากันของเศษส่วน ที่มีส่วนเท่ากัน แบบง่าย และแบบยาก จำนวนกว่า 2000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free ตัวอย่างแบบฝึกแบบง่าย ดาวน์โหลดแบบฝึกแบบง่าย pdf 1000 ข้อ ตัวอย่างแบบฝึกแบบยาก ดาวน์โหลดแบบฝึกแบบยาก pdf 1000 ข้อ

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย เรื่อง สระไทย การบอกชื่อสระจากรูปสระให้ถูกต้องจำนวนกว่า 100 ชุด รูปแบบไฟล์ PDF พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก ดาวน์โหลดได้ฟรี download free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย เรื่อง สระไทย การบอกชื่อสระจากรูปสระให้ถูกต้องจำนวนกว่า 100 ชุด รูปแบบไฟล์ PDF พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก ดาวน์โหลดได้ฟรี download free ตัวอย่างแบบฝึกหัดแบบสุ่ม ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด นอกจากนี้ยังมีแบบเติมเองทั้งหมดเพื่อทบทวนความเข้าใจให้มั่นใจ ตัวอย่างแบบฝึกหัดแบบยากเติมเองทั้งหมด ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ontous.info แจกฟรีแบบฝึกหัด วิชาภาษาไทย เรื่อง สระไทย แบบฝึกชุดนี้เป็นการฝึกจำสระไทย 21 รูป 32 เสียง จำนวนกว่า 100 ชุด พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี Free download

ontous.info แจกฟรีแบบฝึกหัด วิชาภาษาไทย เรื่อง สระไทย แบบฝึกชุดนี้เป็นการฝึกจำสระไทย 21 รูป 32 เสียง จำนวนกว่า 100 ชุด พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี Free download ตัวอย่างแบบฝึก แบบฝึกนี้จะมีชื่อสระให้ แต่ให้ฝึกเติมสระที่หายไป ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด การฝึกแบบยาก โดยการฝึกจำรูปสระทั้งหมด ทั้งสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว แต่จะมีชื่อสระให้ ตัวอย่างแบบฝึกแบบยาก ให้ฝึกเติมสระทั้งหมด แต่จะมีชื่อสระให้อ่าน และเติมรูปสระให้สมบูรณ์ ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดภาษาไทย เรื่อง พยัญชนะไทย อักษรสามหมู่ การจำแนกกลุ่มอักษรพยัญชนะไทย จำนวนกว่า 50 ชุด และชุดพิเศษแบบยากจำนวน 1 ชุด รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดได้ฟรี free download

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดภาษาไทย เรื่อง พยัญชนะไทย อักษรสามหมู่ การจำแนกกลุ่มอักษรพยัญชนะไทย จำนวนกว่า 50 ชุด และชุดพิเศษแบบยากจำนวน 1 ชุด รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดได้ฟรี free download แบบฝึกหัดแบบเติมคำอักษรสามหมู่ (1) อักษรสูง จำนวน 11 ตัว ได้แก่ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผฝ ศ ษ ส...

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาภาษไทย เรื่อง อักษรไทยจำนวน 44 ตัว จำนวน 10 ชุด + อีก 1 ชุด แบบยากให้เติมเองทั้ง 44 ตัว พร้อมแนวคำตอบท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดไฟรี download free

ส่วนความรู้ พยัญชนะไทยมีจำนวน 44 ตัว ประกอบ ด้วย ก ข ฃ ค ฅ ฆง จ ฉ ช ซ ฌญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒณ ด ต ถ ท ธน บ ป ผ ฝ พฟ ภ ม...

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน การเปรียบเทียบการเท่ากันของเศษส่วน จำนวนกว่า 2000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน การเปรียบเทียบการเท่ากันของเศษส่วน จำนวนกว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free ตัวอย่างแบบฝึกหัดแบบง่าย ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดแบบง่าย ตัวอย่างแบบฝึกหัดแบบยาก ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดแบบยาก

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน การจำแนกชนิดของเศษส่วน เศษส่วนแท้ เศษส่วนคละ จำนวนกว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี Download free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน การจำแนกชนิดของเศษส่วน เศษส่วนแท้ เศษส่วนคละ จำนวนกว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี Download free ตัวอย่างแบบฝึกหัด ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด