ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม การลบทศนิยม 3 จำนวน แบบฝึกแบ่งออกเป็น 3 แบบ รวมกว่า 4000 ข้อ ใช้ช่องตามหลักเป็นการฝึก ประกอบด้วยแบบฝึกที่ง่ายจำนวนตัวเลขน้อยหลัก และแบบยากจะเป็นตัวเลขหลายหลัก และแบบสุดท้ายคือผลการลบที่มีค่าติดลบ (มีผลการลบน้อยกว่าศูนย์: 0) พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free

You may also like...