ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ให้นักเรียนฝึกบวกเวลาเพิ่ม ช่วงเวลา 1 นาที ของนาฬิการูปแบบ 24 ชั่วโมง เวลากลางคืน แบบฝึกหัดประกอบด้วยจำนวนข้อกว่า 90 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกหัด รูปแบบไฟล์ pdf พร้อมภาพประกอบชัดเจน

You may also like...