ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา การบอกเวลาช่วง 5 นาที รูปแบบนาฬิกา 24 ชั่วโมง ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ให้นับลดหรือนับเพิ่มเวลาลงที่นาฬิกากำหนดให้ แบบฝึกในชุดสุ่มสลับ จำนวนกว่า 90 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก ฟรี ดาวน์โหลด PDF

You may also like...