ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่งน้ำหนัก การแปลงหน่วยจาก การเปรียบเทียบน้ำหนักแบบสุ่มคละหน่วยการวัดน้ำหนัก จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF

You may also like...