Monthly Archives: May 2024

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม การเปรียบเทียบทศนิยม จำนวนกว่า 240 ข้อ มีทั้งทศนิยม 1-2 ตำแหน่ง (แบบง่าย) และ ทศนิยมหลายตำแหน่ง (แบบยาก) พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม การเปรียบเทียบทศนิยม จำนวนกว่า 240 ข้อ มีทั้งทศนิยม 1-2 ตำแหน่ง (แบบง่าย) และ ทศนิยมหลายตำแหน่ง (แบบยาก) พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free

โดยให้เลือกเติมสัญลักษณ์ มากกว่า (>) หรือ น้อยกว่า (<) หรือ เท่ากับ (=) ในแต่ละข้อให้ถูกต้อง

ตัวอย่างแบบฝึกแบบง่าย

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดแบบง่าย

ตัวอย่างแบบฝึกแบบยาก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดแบบยาก