Tag Archives: การบวกขึ้นทีละเท่า ๆ กัน

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณตัวเลขหลักหน่วย เป็นการจัดกลุ่มการคูณ 3 ชุด จำนวนกว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี download free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณตัวเลขหลักหน่วย เป็นการจัดกลุ่มการคูณ 3 ชุด จำนวนกว่า 500 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี download free

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดแบบฝึก

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การเปรียบเทียบผลการคูณ มากว่า (>) น้อยกว่า (<) หรือ เท่ากับ (=) จำนวนกว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี free download

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การเปรียบเทียบผลการคูณ มากว่า (>) น้อยกว่า (<) หรือ เท่ากับ (=) จำนวนกว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี free

ตัวอย่างแบบฝึกหัด

ดาวน์โหลดแบบฝึก

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ที่มีรูปแบบโจทย์ที่มีจำนวนหลักแตกต่างกันสุ่มสลับกัน จำนวนกว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี free download

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ที่มีรูปแบบโจทย์ที่มีจำนวนหลักแตกต่างกันสุ่มสลับกัน จำนวนกว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี free download

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดแบบฝึก

ตัวอย่างแบบฝึก แบบแสดงวิธ๊ทำ

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ที่มีตัวตั้งเป็นเลข 3 หลัก และตัวคูณเป็นเลข 1-3 หลัก จำนวนกว่า 6 แบบ รวมกันเป็นพัน ๆ ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ฟรีดาวน์โหลด download free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ที่มีตัวตั้งเป็นเลข 3 หลัก และตัวคูณเป็นเลข 1-3 หลัก จำนวนกว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ฟรีดาวน์โหลด download free

ตัวอย่างแบบฝึก ตัวคูณเป็นเลข 1 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ไปต่อกับแบบฝึกหัดที่ยากขึ้น

ตัวอย่างแบบฝึก ตัวคูณเป็นเลข 2 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

แบบฝึกชุดต่อไป

ตัวอย่างแบบฝึกหัด ตัวคูณเป็นเลข 3 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึก

แบบฝึกหัดแบบแสดงวิธีการทำ

ตัวอย่างแบบฝึก ตัวคูณเป็นเลข 1 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึก

ตัวอย่างแบบฝึก ตัวคูณเป็นเลข 2 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบบฝึก ตัวคูณเป็นเลข 3 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การคูณตัวเลขที่มีตัวตั้งเป็นเลข 2 หลัง และ มีตัวคูณเป็นเลข 1 หลัก และ 2 หลัก ทั้งแบบเติมคำตอบและแบบแสดงวิธีการทำ จำนวน 6 ชุด กว่า 600 ข้อ รูปแบบไฟล์ PDF ฟรี, download, free, ดาวน์โหลด

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การคูณตัวเลขที่มีตัวตั้งเป็นเลข 2 หลัง และ มีตัวคูณเป็นเลข 1 หลัก และ 2 หลัก ทั้งแบบเติมคำตอบและแบบแสดงวิธีการทำ จำนวน 6 ชุด กว่า 600 ข้อ รูปแบบไฟล์ PDF ฟรี, download, free, ดาวน์โหลด

ตัวอย่างแบบฝึกแบบที่ 1 เติมคำตอบ ตัวตั้งเป็นเลข 2 หลัก และตัวคูณ เป็นเลข 1 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกเติมคำตอบตัวตั้งเป็นเลข 2 หลัก ตัวคูณเป็นเลข 1 หลัก

ตัวอย่างแบบฝึกแบบที่ 2 เติมคำตอบ ตัวตั้งเป็นเลข 2 หลัก และตัวคูณ เป็นเลข 2 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกเติมคำตอบตัวตั้งเป็นเลข 2 หลัก ตัวคูณเป็นเลข 2 หลัก

ตัวอย่างแบบฝึกแบบที่ 3 แสดงวิธีการทำ ตัวตั้งเป็นเลข 2 หลัก และตัวคูณ เป็นเลข 1 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกเติมคำตอบตัวตั้งเป็นเลข 2 หลัก ตัวคูณเป็นเลข 1 หลัก

ตัวอย่างแบบฝึกแบบที่ 4 แสดงวิธีการทำ ตัวตั้งเป็นเลข 2 หลัก และตัวคูณ เป็นเลข 2 หลัก

ดาวน์โหลดแบบฝึกเติมคำตอบตัวตั้งเป็นเลข 2 หลัก ตัวคูณเป็นเลข 1 หลัก

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ให้แปลงผลการบวกที่เป็นการเพิ่มทีละเท่า ๆ กัน ให้อยู่ในรูปของการคูณ จำนวนกว่า 105 ข้อ รูปแบบไฟล์ pdf สามรถ download ฟรี free ดาวน์โหลดไปฝึกทำได้เลย

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ให้แปลงผลการบวกที่เป็นการเพิ่มทีละเท่า ๆ กัน ให้อยู่ในรูปของการคูณ จำนวนกว่า 105 ข้อ รูปแบบไฟล์ pdf สามรถ download ฟรี free ดาวน์โหลดไปฝึกทำได้เลย

ตัวอย่างแบบฝึกหัด

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด