ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม การคูณทศนิยมกับทศนิยม การคูณทศนิยมกับจำนวนเต็ม โดยมีตารางช่วยฝึกการคูณ ช่วยให้เข้าใจหลักการคูณมากยิ่งขึ้น พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี download free

You may also like...